Wettelijk minimumloon (WML | Geen cao)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als er geen cao van toepassing is, dan stelt de opdrachtgever de standaard werkweek vast. Meestal is dit 36, 38 of 40 uur per week. Wettelijk geldt de arbeidstijdenwet. Voor een volwassen werknemer is over een periode van 16 weken de maximale arbeidsduur gemiddeld 48 uur per week. Voor een jeugdige werknemer (<18 jaar) is dit gemiddeld 40 uur per week.

Bron:  arbeidstijdenwet artikel 5:7

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als er geen cao van toepassing is, dan stelt de opdrachtgever de standaard werkdag vast. Meestal is dit 7,2, 7,6 of 8 uur per dag. Wettelijk geldt de arbeidstijdenwet. Een volwassen werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Voor een jeugdige werknemer (<18 jaar) is dit 9 uur per dienst.

Bron: arbeidstijdenwet artikel 5:7

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor overwerk. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor overwerk en toeslagpercentages zijn opgenomen. De arbeidstijdenwet mag hierin niet overschreden worden.

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor onregelmatigheidsuren. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor onregelmatigheidsuren en toeslagpercentages zijn opgenomen. De arbeidstijdenwet mag hierin niet overschreden worden.

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor ploegendienst. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor ploegenuren en toeslagpercentages zijn opgenomen. De arbeidstijdenwet mag hierin niet overschreden worden.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor verschoven uren. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor verschoven uren en toeslagpercentages zijn opgenomen. De arbeidstijdenwet mag hierin niet overschreden worden.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Afspraken over gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers zijn opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet (arbowet). De opdrachtgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche.

Bron: arbeidsomstandighedenwet en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor reisuren. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor reistijd zijn opgenomen. 

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen referentiefuncties.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat de werknemer minimaal moet ontvangen als hij werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

De lonen zijn bepaald per maand, per week en per dag en worden berekend op basis van de standaard arbeidsduur per week. Een opdrachtgever heeft altijd de keuze om positief af te wijken van het wettelijk minimumloon.

Bron: Rijksoverheid

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers tot 21 jaar hebben elk jaar op hun verjaardag recht op een loonsverhoging. Het loon wordt verhoogd tot minimaal het wettelijk loon dat hoort bij hun leeftijd. De wet kent geen regeling voor individuele loonsverhogingen voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over individuele loonsverhogingen zijn opgenomen. 

Bron: Rijksoverheid

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. Wanneer het loon van een werknemer lager is dan het nieuwe minimumloon, dan wordt het loon van de werknemer aangepast naar het nieuwe minimumloon.

Een opdrachtgever kan ook een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over collectieve loonsverhogingen zijn opgenomen.

Bron: Rijksoverheid

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen afspraken over verplichte (onkosten)vergoedingen. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over (onkosten)vergoedingen zijn opgenomen. 

In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst zijn de regelingen voor het toekennen van (on)belaste vergoedingen, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen opgenomen.

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen verplichte inhoudingen op het loon van de werknemer (naast de verplichte loonheffingen die gelden voor alle inhoudingsplichtigen).

Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over verplichte inhoudingen zijn opgenomen. Hierbij moet de opdrachtgever wel rekening houden met de regelingen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Zo zijn verrekeningen met/inhoudingen onder of op het wettelijk minimumloon niet toegestaan. Hier gelden wel uitzonderingen voor.

Bron: Rijksoverheid en Belastingdienst

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen adv-regeling. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor adv-dagen zijn opgenomen.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent regelingen om tijd-voor-tijd toe te passen, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen adv-regeling. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor adv-dagen zijn opgenomen.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de Wet minimumloon en vakantiebijslag is opgenomen dat tijd-voor-tijd alleen is toegestaan als de werknemer meer dan het wettelijk minimumloon verdiend, of als de werknemer de tijd-voor-tijd uren opneemt in dezelfde maand als dat hij ze opbouwt. Dit komt voort uit het feit dat de werkgever altijd minimaal het wettelijk minimumloon aan de werknemer per maand moet uitbetalen, ook over overwerkuren.

Een voorbeeld: een voltijd werknemer (160 uur p.m.) verdient het minimumloon en maakt 10 overuren in januari. Hij moet dan minimaal  het loon krijgen voor 170 uur. Maar als hij deze uren in februari opneemt, dan verdient hij op basis van het aantal gewerkte uren in januari onder het wettelijk minimumloon.

Bron: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag artikel 13a

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 7:668a BW

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 7:668a BW

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen contractregeling voor seizoenskrachten. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over collectieve loonsverhogingen zijn opgenomen.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De ketenregeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepbegeleidende leerweg. De contracten die een bbl-deelnemer krijgt worden niet meegeteld in de keten.

Bron: artikel 7:668a BW

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volgens de wet mag de loondoorbetalingsverplichting de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten als dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Bron: artikel 7:628 BW

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wettelijke opzegtermijnen zijn gebaseerd op de duur van de arbeidsovereenkomst. Voor een werkgever gelden de volgende opzegtermijnen:

  • 1 maand - bij een arbeidsovereenkomst van korter dan 5 jaar
  • 2 maanden - bij een arbeidsovereenkomst van 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar
  • 3 maanden - bij een arbeidsovereenkomst van 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar
  • 4 maanden - bij een arbeidsovereenkomst van 15 jaar of langer

Als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever 1 maand.

Voor een werknemer bedraagt de opzegtermijn 1 maand.

Bron: artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volgens de wet heeft de werknemer per jaar recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie. 

Een voorbeeld: werkt een werknemer 40 uur per week, dan heeft hij per jaar recht op 4x40=160 uur aan vakantie-uren.

Een opdrachtgever kan een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over meer vakantie-uren zijn opgenomen. Wanneer dat het geval is, spreken we van bovenwettelijke vakantiedagen.

Bron: artikel 7:634 BW

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor extra verlofdagen. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken voor extra verlofdagen zijn opgenomen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. 

Bron: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag artikel 15

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen regeling voor vrije dagen op bepaalde feestdagen. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over feestdagen zijn opgenomen.

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een werkgever mag volgens de wet maximaal 2 wachtdagen toepassen. Tijdens een wachtdag heeft een payrollkracht geen recht op ziekengeld. De wachtdagregeling moet worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Bron: artikel 7:629 BW

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de wet is opgenomen dat een werkgever het loon van een zieke werknemer maximaal 2 jaar doorbetaald. De werknemer heeft 2 jaar lang recht op minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon. In het eerste jaar is dit minimaal het wettelijk minimumloon. 

Bron: artikel 7:629 BW

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wettelijke regelingen voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten- of bijzonder verlof zijn opgenomen in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

  • Kortdurend zorgverlof:
    Het kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Een werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof met behoud van 70% van het loon (maar minimaal wettelijk minimumloon).
  • Calamiteiten- of bijzonder verlof:
    De definitie van een calamiteit is: ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals bevalling, huwelijk en overlijden van een direct familielid’. Het calamiteitenverlof duurt niet langer dan de calamiteit. Het verlof is beëindigd zodra de calamiteit voorbij is. De werkgever betaalt het salaris van de werknemer door, tenzij met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afspraken zijn gemaakt.

Bron: Wet arbeid en zorg

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen eindejaarsuitkering. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over een eindejaarsuitkering zijn opgenomen.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen (eenmalige) bonussen. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over (eenmalige) bonussen zijn opgenomen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De wet kent geen (eenmalige) uitkeringen. Een opdrachtgever kan wel een eigen beloningsregeling opstellen, waarin afspraken over (eenmalige) uitkeringen zijn opgenomen.