Uitvaartbranche

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 3.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag voor binnendienst werknemers valt tussen 08.00 en 21.00 uur op maandag t/m vrijdag en tussen 08.30 en 18.00 uur op zaterdag. 

Bron: artikel 3.3

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor fulltime werknemers in functieniveau I t/m III is er sprake van overwerk als:

 • de werknemer in 26 weken meer dan 1040 uur werkt
 • de werknemer meer dan 10 uur per dag werkt

Voor parttime werknemers in functieniveau I t/m III is er sprake van overwerk als de werknemer in 26 weken meer werkt dan 1040 uur.

De overuren worden uitbetaald tegen 100% of er wordt door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen.

Bron: artikel 4.8

 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als een werknemer die behoort tot de categorie binnendienst en ingeschaald is in functieniveau I t/m III buiten het dagvenster werkt.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 08.00 uur 150%
Maandag t/m vrijdag 21.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 08.30 uur 150%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 150%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%*

*Voor zover het recht op de feestdagentoeslag vervalt hebben medewerkers recht op 150%

Een toeslag is niet verschuldigd voor de werkzaamheden:

 • uitvaartcentrum-gebonden werkzaamheden, waaronder verstaan wordt: vervoer, opbaren, verzorgen en rouwbezoek;
 • call center-gebonden activiteiten, waaronder wordt verstaan: meldingen;
 • plannings- c.q. bedrijfsbureau en/of drukkerij (DTP) activiteiten;
 • kantoorgebonden werkzaamheden m.b.t. het uitvaartcentrum die plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 08.00 uur.

Voor buitendienst werknemers in functieniveau I t/m III die op een feestdag werken hebben recht op 150% van het brutoloon.

Bron: artikel 4.6 en 4.7

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers
 • Aanloop: loontabel voor werknemers zonder voldoende of passende ervaring
 • Extra trede: loontabel voor werknemers die de eindtrede al hebben bereikt en bovengemiddeld goed functioneren
 • Participatie: loontabel voor werknemers die vallen onder de Participatiewet

Bron: artikel 4.4 en bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben op 1 januari recht op een trede verhoging als de werknemer volgens zijn beoordeling recht heeft op een trede verhoging.

Beoordeling Periodiek
Matig Halve periodiek
Goed 1 periodiek
Uitstekend 2 periodieken.


Als het bedrijf geen beoordelingsmodel heeft, dan heeft de werknemer op 1 januari recht op een trede verhoging.

De werknemer die op 1 januari in de eindtrede zit en bovengemiddeld goed functioneert gaat naar de extra trede.

Bron: artikel 4.2

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen:

Datum Percentage
1 februari 2020 3,00%
1 januari 2021 3,00%


Bron: artikel 4.5

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Dienstreizen
  Als de werknemer naar het oordeel van de opdrachtgever een eigen auto voor de dienstreizen moet gebruiken dan krijgt de werknemer € 0,29 per kilometer. Dit is onbelast voor zover dit fiscaal mogelijk is.

  Bron: artikel 4.14
 • Woon-werkverkeer
  De werknemer die 10 of meer kilometer van zijn werk woont heeft recht op een vergoeding voor het aantal kilometers dat hij moet reizen met een maximum van 23 kilometers enkele reis. De lengte van de reis wordt gebaseerd op de ANWB korte route. De vergoeding is € 0,19 onbelast per kilometer.

  Als de werknemer op verzoek van de opdrachtgever meer dan één maal per dag reist tussen
  woning en werk, dan ontstaat recht op één maal de vergoeding voor woon-werkverkeer.
  De andere keren wordt dit beschouwd als dienstreis en worden vergoed volgens de dienstreizen regeling.

  Bron: artikel 4.14
 • Telefoonkosten
  De werknemer heeft recht op een vergoeding als hij op verzoek van de opdrachtgever voor zijn functie buiten de vastgestelde werktijden telefonisch bereikbaar moet zijn. De werknemer heeft recht op een passende telefoonkostenvergoeding of draagt de opdrachtgever op declaratiebasis de kosten van de zakelijke gesprekken. De werknemer heeft geen recht op een vergoeding als de opdrachtgever de kosten voor zijn rekening neemt.

  Bron: artikel 4.15
 • Dienstkleding
  De opdrachtgever kan dienstkleding beschikbaar stellen. Als de opdrachtgever het dragen van
  dienstkleding verplicht stelt, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van:
  - de aanschafkosten
  - algemeen gebruikelijke kosten voor wasserij/stomerij evenals herstelkosten van het
  uniform.

  Bron: artikel 4.17
   
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan jaarlijks aan de werkgever vragen om het brutoloon te verlagen met de contributie van dat kalenderjaar voor het lidmaatschap van een vakbond. De werkgever betaalt dan aan de werknemer een kostenvergoeding gelijk aan de contributie voor de vakbond. 

  Bron: artikel 4.16
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  De opdracht biedt werknemers een (collectieve) verzekering aan die het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid in de klasse 35% tot 80% dekt. De premie van deze verzekering komt voor rekening van de werknemer.

  Bron: artikel 4.12

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Onregelmatigheidsuren
  Als de buitendienst werknemer in functiegroep I t/m III op een feestdag werkt dan krijgt hij voor de gewerkte uren 150% aan tijd-voor-tijd uren

  Bron: artikel 4.7
   
 • Overwerk
  Als een fulltime werknemer overwerkt dan krijgt hij voor de gewerkte uren 100% aan tijd-voor-tijd uren.

  Bron: artikel 4.8
   

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao maakt bij de opzegtermijnen geen onderscheid tussen de werknemer en de werkgever. Wil de werknemer of de werkgever opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. Het opzeggen moet tegen het einde van de maand gebeuren.

Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand. 

Bron: artikel 2.5 & artikel 3.8.5

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 3.7

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent extra vakantiedagen toe op basis van de leeftijd van de werknemer. De leeftijd op 1 januari van het jaar is bepalend voor het aantal extra dagen. 

Leeftijd op 1 januari Extra vakantiedagen
35 t/m 44 jaar 1 extra vakantiedag
45 t/m 49 jaar 2 extra vakantiedagen
50 t/m 54 jaar 3 extra vakantiedagen
55 t/m 59 jaar 4 extra vakantiedagen
60 jaar of ouder 5 extra vakantiedagen


Bron: artikel 3.7

 

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 4.9

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

- Nieuwjaarsdag
- Eerste en tweede paasdag
- Koningsdag
- Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
- Hemelvaartsdag
- Eerste en tweede pinksterdag
- Eerste en tweede kerstdag

Als de werknemer een vrije dag wilt op Goede Vrijdag dan moet hij hier een vakantiedag voor inleveren.

Deze regeling is niet van toepassing voor oproepkrachten.

Bron: artikel 3.10

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • 1e jaar: 100%
 • 2e jaar: 70%, als de werknemer actief re-integreert en geheel of gedeeltelijk het
  werk hervat, ontvangt hij tevens een aanvulling op zijn loon van maximaal 30% volgens de volgende staffel:
   
  % werken % aanvulling
  10% 4%
  20% 8%
  30% 12%
  40% 16%
  50% 19%
  60% 22%
  70% 24%
  80% 26%
  90% 28%
  100% 30%

  Bron: artikel 4.11
Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 3.9 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.