Taxivervoer

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deze cao maakt gebruik van een functie-indeling op basis van een onderscheid in rijdend- en niet-rijdend personeel. Afhankelijk van het type chauffeursdiploma wordt het rijdend personeel in een functiegroep ingedeeld. De referentiefuncties van het niet-rijdend personeel vind je in onderstaande bijlage

Bron: artikel 3.7

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 2.1 en 2.2

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week overschreden wordt berekend over een periode van één kwartaal. Wanneer er sprake is van een cyclisch rooster dan is er sprak van overuren wanneer er meer wordt gewerkt dat in het rooster staat vastgelegd.

De werknemer kan kiezen voor uitbetaling van de verrichte overuren, het nemen van vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) of een combinatie hiervan (zie tijd-voor-tijdregeling). In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Aantal minuten overwerken Aantal overuren Percentage
0 - 14 minuten  0 uur 0%
15 - 44 minuten 0,5 uur 120%
45 - 60 minuten 1 uur 120%

 

De bovenstaande regeling is niet van toepassing op:

 • Overuren voor leidinggevenden, die zelf bevoegd zijn tot het laten verrichten van overwerk.
 • Overuren die zijn ontstaan door eigen schuld of toedoen van de werknemer.
 • Overuren door werknemers met een zelfstandige functie, voor wie geen diensttijden zijn vastgesteld. 

Bron: artikel 3.12.2

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemer werkt op een erkende feestdag en de dienst in het openbaar vervoer maakt. 

Werken op erkende feestdag
De werknemer kan kiezen voor uitbetaling van de verrichte onregelmatigheidsuren op een erkende feestdag of het nemen van vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling). De werknemer die voor uitbetaling van de uren kiest heeft recht op 200% van zijn bruto uurloon. De werknemer die diensten maakt in het openbaar vervoer heeft hier geen recht op.

Bron: artikel 2.4

Dienst in het openbaar vervoer
In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag krijgen.

Dag Tijdstip Toeslag
Maandag t/m vrijdag 19.00 - 07.30 uur € 4,86 per uur
Zaterdag en zondag 00.00 - 24.00 uur € 4,86 per uur
Feestdag 00.00 - 24.00 uur € 4,86 per uur


Bron: artikel 6.2

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van reisuren indien de opdrachtgever de werknemer verplicht om het voertuig terug te brengen naar de standplaats.

Er is ook sprake van reisuren indien er sprake is van een standplaatswijziging waardoor de enkele reisafstand 50 kilometer of meer wordt. Deze extra reistijd wordt vergoed tegen 100% van het bruto loon.

Bron: artikel 2.1.3 en 2.1.6

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deze cao maakt gebruik van een functie-indeling op basis van een onderscheid in rijdend- en niet-rijdend personeel. Afhankelijk van het type chauffeursdiploma wordt het rijdend personeel in een functiegroep ingedeeld. De referentiefuncties van het niet-rijdend personeel vind je in onderstaande bijlage

Bron: artikel 3.7

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Rijdend personeel - voor werknemers die chauffeur zijn.
 • Niet-rijdend personeel - voor werknemers die kantoorfuncties uitoefenen.
 • Openbaar vervoer - voor chauffeurs die met een personen auto openbaar vervoer verrichten

Bron: artikel 3.2, 3.3 en 6.1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao maakt onderscheid in individuele loonsverhogingen tussen rijdend- en niet-rijdend personeel.

Rijdend personeel
Werknemers hebben op 1 januari recht op een trede verhoging. Voor een chauffeur straattaxi is loontrede 8 de maximale trede. Voor een chauffeur contractvervoer is loontrede 10 de maximale trede.

Bron: artikel 3.5 en 3.6.2

Niet-rijdend personeel
Werknemers van 21 jaar of ouder hebben op 1 januari recht op een trede verhoging.  Voor werknemers in trede 0 is er een afwijkende regeling. Deze regeling is te vinden in de bijlage.

De werknemers t/m 20 jaar  hebben recht op het loon wat bij hun leeftijd hoort. De ingangsdatum van het loon is op de 1e dag van de maand waarin de werknemer jarig is.

Bron: artikel 3.3 en 3.11.2
 

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhoging:
Datum:        Percentage:
1-1-2021              1,5%
 

Bron: artikel 3.10 en 3.11

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

Kledingvergoeding
Schrijft de opdrachtgever bepaalde kleding voor en versterkt de opdrachtgever die dienstkleding niet? Dan krijgt de werknemer hiervoor een vergoeding. Om te voorkomen dat de dienstkleding ook privé wordt gebruikt, moet de kleding voorzien zijn van een logo of firmanaam. Bevat de kleding geen logo of firmanaam? Dan moet er belasting betaald worden over de waarde of de gegeven vergoeding.

Bron: artikel 1.9.4

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • WGA-premie
  De werkgever mag 50% van de WGA-premie inhouden op het loon van de werknemer.

  Bron: artikel 1.11
 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek indienen om zijn vakbondscontributie met zijn brutoloon te laten verrekenen. Het brutoloon wordt dan lager en de werknemer krijgt een kostenvergoeding gelijk aan de vakbondscontributie. 

  Bron: artikel 1.12.1

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Overuren
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Tijd + toeslag in tijd 120% 0%
  Tijd + toeslag in geld 100% 20%

  Bron: artikel 3.12.2
 • Onregelmatigheidsuren
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Ingeroosterd en gewerkt 100% 100%
  Niet ingeroosterd, wel gewerkt 100% 100%

  Bron: artikel 2.4

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers of stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 23 vakantiedagen per kalenderjaar. 
Als de werknemer op 1 juli 2018 al in dienst was, dan behoudt de werknemer het aantal vakantiedagen die hij toen had.

Bron: artikel 4.1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk op 31 mei uitgekeerd.

Bron: artikel 3.12.1

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon als hij was ingeroosterd maar niet heeft gewerkt. Dit geldt voor op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 2.4

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij de 1e, 2e en 3e ziekmelding binnen één kalenderjaar heeft de werknemer één wachtdag. Bij alle volgende ziekmeldingen heeft de werknemer twee wachtdagen.

Dit houdt in dat de payrollkracht op deze ziektedagen geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 1.10.2

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Eerste ziektejaar, eerste en tweede maand: 70%
 • Eerste ziektejaar, vanaf de derde tot en met de twaalfde maand: 90%
 • Tweede ziektejaar: 90%

Bron: artikel 1.9

Als de werknemer in het kalenderjaar 2 maanden aan 70% van zijn bruto loon heeft gekregen, heeft de werknemer bij de volgende ziekmelding vanaf de eerste ziektedag recht op 90% van zijn bruto loon. 

Vanaf 1-1-2021 geldt een nieuwe doorbetalingsregeling bij ziekte: 

 • Week 1 en 2: 70%
 • Week 3 tot en met week 8: 80%
 • Vanaf week 9 tot en met week 104: 90%

Als de werknemer in het kalenderjaar 2 weken aan 70% van zijn bruto loon heeft gekregen, heeft de werknemer bij de volgende ziekmelding vanaf de eerste ziektedag tot en met week 8 van de ziekte recht op 80% van zijn bruto loon. Vanaf week 9 tot en met week 104 krijgt hij dan 90%.


Bron: artikel 1.10

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 4.6 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.