Tankstations en Wasbedrijven

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

De opdrachtgever kan de standaard arbeidsduur in overleg met de werknemer ophogen naar 40 uur per week. In ruil hiervoor krijgt de werknemer 13 extra vakantiedagen of 5% loonsverhoging.

Bron: artikel 20

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bij een 38-urige werkweek is 7,6 uur. Bij een 40-urige werkweek is dit 8 uur.

Bron: artikel 32

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er gewerkt wordt buiten het vastgestelde dienstrooster. Ook de uren die per kwartaal boven de standaard werkweek zijn gewerkt, worden uitbetaald als overuren.  In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een overurentoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Situatie Percentage
Ma t/m zo - eerste vier overuren 125%
Ma t/m zo - overige overuren 150%
Feestdag 185%


Bron: artikel 22

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er in de nachtdienst of op een feestdag gewerkt wordt.
De gewerkte uren in de nachtdienst worden volledig uitbetaald. Voor de gewerkte uren op een feestdag komt de opdrachtgever met de werknemer overeen of het toeslagdeel uitbetaald wordt of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon. 

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m zo 00.00 - 06.00 uur 125%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 150%


Bron: artikel 20 en 21

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers - loontabel voor volwassen- en jeugdige werknemers
 • Participatie werknemers - loontabel voor werknemers die onder de participatiewet vallen

Bron: artikel 27 en 29

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. 

Voor volwassen werknemers die werken bij een bedrijf die tot 1 december 2009 viel onder de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf geldt een verhoging zodra zij een jaar in dienst zijn. Voor de overige volwassen werknemers geldt de regeling die bij de opdrachtgever wordt gehanteerd.

Werknemers die ingeschaald zijn in functiegroep 1 hebben na één dienstjaar en goed functioneren recht op een doorstroom naar functiegroep 2.

Bron: artikel 27 en 28

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Per 1 februari 2021 worden het feitelijke salaris en de salaristabellen met € 70,- verhoogd. Cao-salarisverhogingen gelden vanaf functiegroep 2. Functiegroep 1 is gelijk aan het wettelijk minimumloon en wordt aangepast volgens de wettelijke bepalingen.

Bron: artikel 27

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer

De werknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding als hij niet door de opdrachtgever in vervoer wordt voorzien. In onderstaande tabel staat waar de werknemer recht op heeft.

Vervoersmiddel Vergoeding
Eigen vervoersmiddel Redelijke vergoeding
Openbaar vervoer Kosten voor tarief van de laagste klasse


De werknemer heeft alleen recht op de vergoeding als de reiskosten hoger zijn dan de normale kosten om te komen op de plaats waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

 • Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer

De opdrachtgever en werknemer maken afspraken over een redelijke vergoeding als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer indien de werknemer gebruik maakt van een eigen vervoermiddel of openbaar vervoer.

Bron: artikel 24A

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek indienen om zijn vakbondscontributie met zijn brutoloon van december te laten verrekenen. Het brutoloon wordt dan lager en de werknemer krijgt een kostenvergoeding gelijk aan de vakbondscontributie. Het verzoek moet worden ingediend voor 15 november.

Bron: artikel 30

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar. 

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 6 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 4 jaar.

Bron: artikel 14 en 19

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 14

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao maakt bij de opzegtermijnen geen onderscheid tussen de werknemer en de werkgever. De opzegtermijn is afhankelijk van de betalingsperiode die wordt gehanteerd:

 • Is de betalingsperiode maandelijks, dan is de opzegtermijn voor werkgever en werknemer één maand. 
 • Is de betalingsperiode vier-wekelijks, dan is de opzegtermijn voor werkgever en werknemer vier weken. 

Wil de werknemer of de werkgever opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren aan het einde van de maand. De opzegtermijn gaat dan in op de eerste dag van de volgende maand. 

Bron: artikel 17 & artikel 18

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 32

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer kan op basis van leeftijd en/of dienstjaren en op basis van de duur van zijn werkweek recht hebben op extra vakantiedagen. De vakantiedagen waar de werknemer recht op heeft op basis van onderstaande situaties worden bij elkaar opgeteld.

 • Extra vakantiedagen op basis van leeftijd
  Werknemers boven de 60 jaar hebben per kalenderjaar recht op 4 extra vakantiedagen.

  Bron: artikel 32

 

 • Extra vakantiedagen op basis van dienstjaren
  In onderstaande tabel staat in wanneer werknemers recht hebben op extra vakantiedagen.
  Aantal dienstjaren Extra vakantiedagen
  10 dienstjaren 1 extra dag
  20 dienstjaren 3 extra dagen
  30 dienstjaren 6 extra dagen

  Bron: artikel 32
 • Extra vakantiedagen bij 40-urige werkweek
  De opdrachtgever kan in overleg met de werknemer de werkweek ophogen naar 40 uur per week. In ruil hiervoor krijgt de werknemer 13 extra vakantiedagen of 5% loonsverhoging.

  Bron: artikel 20
Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 31

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor doorbetaling van loon op feestdagen.

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij de derde en de vierde ziekmelding heeft de werknemer één wachtdag. Dit houdt in dat de payrollkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 35

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • In het eerste ziektejaar, de eerste 6 maanden : 100%;
 • In het eerste ziektejaar, de tweede 6 maanden: 85%;
 • In het tweede ziektejaar, de eerste 6 maanden: 85%;
 • In het tweede ziektejaar, de laatste 6 maanden: 70%.

Bron: artikel 35

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 34 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Jubileumgratificatie

De werknemer krijgt een gratificatie bij zijn dienstjubileum:

 • 25 jaar in dienst - 1 maandsalaris
 • 40 jaar in dienst - 2 maandsalarissen

Bron: artikel 33

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.