Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 37,5 uur per week. De standaard arbeidsduur kan worden verhoogd als er met een jaarmodel gewerkt wordt.

Bron: artikel 12

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7,5 uur en valt tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Bron: artikel 12

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er meer dan 170 uur per 4 weken is gewerkt. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een overlegregeling of jaarmodel, wordt de regeling gehanteerd die daarin is vastgelegd.

Deze regeling is niet van toepassing op UTA-werknemers.

Bron: artikel 29

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de opdrachtgever de werknemer verzoekt om te werken op zaterdag, zondag of op een algemeen erkende feestdag. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Zaterdag 00.00 - 24.00 uur 140%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%

 

Bron: artikel 30

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een ploegendienst werkt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een ploegentoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Situatie Tijdstip Percentage
2-ploegendienst  06.00 - 18.30 uur 110%
3-ploegendienst 06.00 - 18.30 uur 115%
2- en 3-ploegendienst 18.30 - 06.00 uur 125%


 Bron: artikel 31

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als er gewerkt wordt binnen de normale arbeidsduur per dag, maar buiten de normale werkdag en/of normale werkweek. Voor de verschoven uren heeft de werknemer recht op een toeslag op zijn brutoloon van 25%

Deze regeling is niet van toepassing op UTA-werknemers.

Bron: artikel 16 en 33

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer krijgt een reisurenvergoeding voor het van en naar het werk reizen. De eerste 60 minuten per dag worden niet vergoed. De werknemer t/m 21 jaar heeft recht op vergoeding van 50% van zijn uurloon. De werknemer ouder dan 21 jaar heeft recht op een vergoeding van € 10 euro bruto per uur. Voor chauffeurs met inzittenden en leerling werknemers zijn er afwijkende regeling. 

 • Chauffeur met inzittenden
  De werknemer die als chauffeur van een auto met inzittenden optreedt heeft recht op een vergoeding van € 12,50 euro bruto per uur. De eerste 60 minuten worden voor de chauffeur wel vergoed.

 

 • Leerling-werknemer
  De leerling-werknemer heeft de eerste 10 kilometer van de enkele reis geen recht op een reisurenvergoeding. Voor de reistijd van de overige kilometers heeft de leerling-werknemer recht op een vergoeding van 50% van zijn uurloon.

Bron: artikel 53 en 54

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers - loontabel voor vakvolwassen werknemers;
 • Aanloop - loontabel voor werknemers die nog niet over de benodigde vaardigheden en/of competenties beschikken;
 • Leerling - loontabel voor werknemers voor wie of door wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst met hun werkgever is afgesloten.

Bron: artikel 3, 26 en 58

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben in week 25 recht op een trede verhoging als zij minimaal 6 maanden in dienst zijn. Werknemers die nog niet in de middelste trede van de loontabel zitten, hebben in de oneven jaren recht op een automatische tredeverhoging. In de even jaren is de tredeverhoging op basis van beoordeling. Werknemers die in de middelste trede of hoger zitten hebben recht op een verhoging op basis van beoordeling. 

Als de beoordeling niet of te laat plaatsvind heeft de werknemer automatisch recht op een trede verhoging.

Bron: artikel 26

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen:

Datum Percentage
15 juni 2020 2,25%


Bron: artikel 28

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  Bij het gebruik van een auto bedraagt de vergoeding € 0,30 per kilometer. Bij het gebruik van een bromfiets € 0,11 per kilometer. Bij gebruik van het openbaar vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten aan de medewerker vergoed.

  De werkgever is verplicht, naast de kilometervergoeding, de werkelijk gemaakte kosten van het werkverkeer, zoals parkeerkosten en tolheffingen, volledig te vergoeden.

  Voor de leerling-werknemer geldt dat de eerste 10 km heen en terug, niet voor een reiskostenvergoeding in aanmerking komen.

  Bron: artikel 51 en 52
 • Uitrustingsvergoeding

  De werkgever verstrekt aan de werknemer een onbelaste vergoeding van € 1,60 per gewerkte dag in verband met aanschaf en onderhoud van werkkleding en werkschoeisel.

  Bij het beschikbaar stellen van werkkleding komt de uitrustingsvergoeding te vervallen.

  In dat geval wordt aan de werknemer een wasvergoeding verstrekt waarvan maximaal € 1,00 onbelast.

  Bron: artikel 55

 • Maaltijdvergoeding
  In geval van overwerk wordt door de werkgever een maaltijdvergoeding betaald. Deze vergoeding bedraagt € 8,00 per dag.

  Bron: artikel 56

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 7 adv-dagen per jaar.

Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 48

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 7 adv dagen per jaar.
Deze dagen zijn collectief vastgesteld en zijn niet vrij opneembaar.

Bron: artikel 38 en 48

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Meertijdwerk
Als in overleg de werkdag van 7,5 naar 8 uur is aangepast, dan wordt het deel tussen de 7,5 en 8 uur als tijd-voor-tijd opgebouwd.

Bron: artikel 13

 

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer t/m functiegroep 6 heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 6 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 4 jaar.

De werknemers vanaf functiegroep 7 en functies waar het gaat om kantoorgebonden taken hebben recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 2 jaar.

Bron: artikel 10

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor de werknemer t/m functiegroep 6 begint de ketenregeling opnieuw na een onderbrekingstermijn van tenminste 3 maanden.

Voor de werknemers vanaf functiegroep 7 en functies waar het gaat om kantoorgebonden taken begint de ketenregeling opnieuw na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden.

Bron: artikel 10

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor werknemers die een contract hebben die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krachtens artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt de ketenregeling niet

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een opzegtermijn voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van een maand. De werknemer moet dit wel schriftelijk doen voor het einde van de maand. 

Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer 5 jaar of langer in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 

Wil de werkgever opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren.

Bron; artikel 10.9 

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Werknemers onder 18 jaar met startkwalificatie hebben recht op 29 vakantiedagen per kalenderjaar. 
 • Werknemers van 18 jaar en ouder hebben recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 37

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 47

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 44

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij de eerste, tweede en derde ziekmelding in een jaar mag er 1 wachtdag ingehouden worden.

Bron: artikel 34

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 95% en minimaal het wettelijk minimumloon
 • Week 27 t/m 52: 90% en minimaal het wettelijk minimumloon
 • Week 53 t/m 78: 85%
 • Week 79 t/m 104: 70%

Bron: artikel 34

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 49 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkeringen:

 • De werknemer heeft vanaf week 25 van 2021 recht op een eenmalige uitkering van 2,35% van het bruto jaarloon.

Bron: artikel 28