Recreatie

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 11

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is gemiddeld 7.6 uur per dag, maar maximaal het aantal uur per dag volgens onderstaand schema:

Leeftijd Maximale arbeidstijd Maximale roostertijd
16 en 17 jaar 9 uur 9 uur
18 jaar en ouder 12 uur 10 uur


Bron: artikel 11

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer werkt dan 10 uur per dag of meer dan 152 uur per vier weken.

Overwerk wordt standaard gecompenseerd in vrije tijd (zie tijd-voor-tijdregeling). Voor ieder uur overwerk geldt een vergoeding van één uur vrije tijd. Wanneer er geen compensatie in vrije tijd plaatsvindt, krijgt de medewerker 150% van het bruto uurloon uitbetaald. 

Bron: artikel 13-15

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage Opmerking
Zondag 02.00 - 02.00 uur 125% Geldt niet voor een hulpkracht
Feestdag 02.00 - 02.00 uur 100% Geldt niet voor een hulpkracht
Alle dagen 22.00 - 06.00 uur 120%  


De toeslag boven de 100% wordt bij de zondag- en nachttoeslag gegeven in vrije tijd. Het werken op een feestdag wordt helemaal gecompenseerd in vrije tijd (zie tijd-voor-tijdregeling).

Wanneer de werknemer voor een gewerkt uur recht heeft op meerdere toeslagen, dan geldt alleen de hoogste toeslag.

Bron: artikel 14

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Vakvolwassen werknemers - loontabel voor werknemers met de vakvolwassen leeftijd van 18 jaar. Onder vakvolwassen wordt in deze cao verstaan: de werknemer die over een relevant diploma beschikt of over 1976 uur aantoonbare ervaring.
 • Jeugd en vakonvolwassenen - werknemers mogen in deze loontabel als zij 20 jaar of jonger zijn en nog niet beschikken over een relevant diploma of 1976 uur aantoonbare ervaring. De vakvolwassen leeftijd is 18 jaar, de werknemer die jonger is dan 18 jaar en beschikt over een relevant diploma of 1976 uur aantoonbare ervaring mag tot zijn 18e in deze loontabel ingeschaald blijven.
 • Aanloopschaal volwassenen - een volwassen werknemer die nog niet over de vaardigheid en/of ervaring beschikt die voor de vervulling van de functie is vereist, kan minimaal twee maanden en maximaal zes maanden op één functieniveau lager worden ingedeeld. Deze termijn is afhankelijk van het functieniveau waarin de werknemer is ingedeeld.
   
  Functieniveau

  Aantal maanden aanloopschaal

  2, 3 en 4 Maximaal 2 maanden
  5 en 6 Maximaal 3 maanden
  7, 8 en 9 Maximaal 6 maanden
 • Aanloopschaal jeugd - de werkgever kan de jeugdige werknemer, die in loonschaal 5 of hoger is ingedeeld en nog niet over de vaardigheid en/of ervaring beschikt die voor de invulling van de functie is vereist, gedurende het eerste jaar indelen in een aanloopschaal. De aanloopschaal bedraagt 85% van het vakvolwassen loon.
 • Hulpkrachten - Een hulpkracht is een scholier/student die op onderwijsvrije tijden gedurende vakantie en op vrijdag, zaterdag, zondag en één vaste dag in de week werkzaamheden kan verrichten volgens de eerste vier functiegroepen.

  De werkgever kan beslissen het recht op vakantiedagen (10,59%) en vakantietoeslag (8%) om te zetten in een geldelijke uitkering en tegelijk met het loon uitbetalen. De hulpkracht ontvangt dan een all-in salaris. Het basissalaris van de hulpkracht wordt verhoogd met 18,59%.
 • Leerlingen - een leerling is een werknemer die werkt in een erkend leerbedrijf die op basis van een praktijkovereenkomst een opleiding volgt in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) , bij een ROC of AOC.
 • Deelnemer arbeidsmarktproject - de deelnemer aan een arbeidsmarktproject ontvangt over de dagen dat hij in het bedrijf van de opdrachtgever werkzaam is, het salaris op basis van salarisschaal 1.
 • Werknemers Participatiewet - loontabel voor de werknemers die vallen onder de Participatiewet. Hiervoor geldt het wettelijk minimumloon. 

Bron: artikel 1 en 16-18

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De jeugdige werknemer (t/m 17 jaar), die is ingedeeld in schaal 1-4, heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn loon is op de eerste dag van de maand waarin de werknemer jarig is.

Volwassen werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging, indien de werknemer het hele jaar op dat functieniveau is ingedeeld.

Een seizoenskracht die een arbeidsovereenkomst van minimaal zeven maanden heeft gehad, heeft, bij een nieuw arbeidsovereenkomst van opnieuw minimaal zeven maanden in dezelfde functie en bij dezelfde opdrachtgever, eveneens recht op een functieperiodiek.

Bron: artikel 17

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen:

Datum Percentage
1 juli 2020 1,5%
1 oktober 2020 1,25%


Bron: artikel 19

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een regeling worden opgesteld voor de tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer.
 • Telefoonvergoeding
  In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een regeling worden opgesteld voor de tegemoetkoming in telefoonkosten.
 • Kledingvergoeding
  In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een regeling worden opgesteld voor de tegemoetkoming in kledingkosten.
 • Consignatievergoeding
  De werknemer die buiten het rooster beschikbaar moet zijn voor de opdrachtgever, heeft recht op een consignatievergoeding. De opdrachtgever moet hiervoor een reële regeling opstellen in overleg met de ondernemingsraad.

Bron: artikel 14

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Wanneer de werknemer de jaarcontributie van de vakbond wil verrekenen met het loon, dan verrekent de werkgever eenmaal per jaar deze contributie binnen de werkkostenregeling onder gelijktijdige verlaging van het brutoloon met het zelfde bedrag.
 • De werkgever is een bijdrage verschuldigd aan het Sociaal Fonds Recreatie. De werknemer betaalt hier de helft aan mee. De werkgever is verplicht deze bijdrage van de werknemer
  in te houden op het loon.

Bron: artikel 28 en 29

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

 • Zondagtoeslag
  De zondagtoeslag wordt gegeven in de vorm van vrije tijd. De werknemer ontvangt voor de gewerkte uren op zondag (02.00 - 02.00 uur) een toeslag van 25% per uur. De zondagtoeslag geldt niet voor de hulpkracht.
 • Nachttoeslag
  De nachttoeslag wordt gegeven in de vorm van vrije tijd. De werknemer ontvangt voor een dienst waarvan minimaal vijf uren vallen tussen 22.00 en 06.00 uur, per gewerkt uur een toeslag van 20%.

Wanneer de werknemer voor een gewerkt uur recht heeft op meerdere toeslagen, dan geldt alleen de hoogste toeslag.

Bron: artikel 14

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling: 

 • Zondagtoeslag
  De zondagtoeslag wordt gegeven in de vorm van vrije tijd. De werknemer ontvangt voor de gewerkte uren op zondag (02.00 - 02.00 uur) een toeslag van 25% per uur. De zondagtoeslag geldt niet voor de hulpkracht.
 • Feestdag
  Als een werknemer werkzaamheden verricht op een erkende feestdag (02.00 - 02.00 uur), heeft hij recht op vervangende vrije tijd. Deze compensatie voor het werken op feestdagen geldt niet voor de hulpkracht.
 • Nachttoeslag
  De nachttoeslag wordt gegeven in de vorm van vrije tijd. De werknemer ontvangt voor een dienst waarvan minimaal vijf uren vallen tussen 22.00 en 06.00 uur, per gewerkt uur een toeslag van 20%.
 • Overwerk
  Overuren worden vergoed in de vorm van vrije tijd. Voor ieder uur overwerk geldt een vergoeding van één uur vrije tijd.

Wanneer de werknemer voor een gewerkt uur recht heeft op meerdere toeslagen, dan geldt alleen de hoogste toeslag.

Bron: artikel 13 en 14

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 8

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 8

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor seizoenskrachten geldt dat er sprake is van een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 3 maanden begint de ketenregeling voor seizoenskrachten opnieuw.

Bron: artikel 8

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werkgever is verplicht met een bbl-leerling een schriftelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten. Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst dient te worden afgesloten voor minimaal 26 uur per week inclusief de zes uren waarin de leerling onderwijs volgt.

Bij een praktijkovereenkomst bbl dient, door het bevoegde gezag van de onderwijsinstelling waar de leerling een bbl opleiding volgt, een praktijkovereenkomst te zijn afgesloten tussen de onderwijsinstelling, de werkgever en de leerling, mede ondertekend door de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Bij een praktijkovereenkomst bol dient, door het bevoegde gezag van de onderwijsinstelling waar de leerling een bol opleiding volgt, een praktijkovereenkomst te zijn afgesloten tussen de onderwijsinstelling, de werkgever en de leerling.

De arbeidsovereenkomst voor leerlingen en de praktijkovereenkomst zijn aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst voor leerlingen vervalt indien de praktijkovereenkomst eindigt en de praktijkovereenkomst vervalt indien de arbeidsovereenkomst voor leerlingen eindigt. 

Bron: artikel 9

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren met daarbij de reden van opzeggen.

Bron: artikel 10 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent 25 vakantiedagen. Bij een hulpkracht die een all-in salaris ontvangt, zijn de vakantiedagen omgezet in geld. De hulpkracht behoudt wel het recht om (onbetaald) vakantiedagen op te nemen. 

Bron: artikel 21

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het is voor de werknemer mogelijk om extra vakantiedagen te kopen of te verkopen. De waarde van een dag bedraagt 0,38% van het bruto jaarinkomen.

Bron: artikel 21

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk op 30 juni uitgekeerd. Voor hulpkrachten die een all-in salaris ontvangen, geldt dat deze toeslag direct wordt uitbetaald.

Bron: artikel 25

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag 
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

De opdrachtgever mag de werknemer, met uitzondering van de hulpkracht, op twee erkende feestdagen per kalenderjaar niet inroosteren. 

De werknemer met een full- of parttime arbeidsovereenkomst die op vaste dagen per week werkzaam is, heeft voor elke erkende feestdag recht op een vrije dag met behoud van loon, indien de feestdag op zijn vaste werkdag valt en het bedrijf of een afdeling gesloten is. 

Indien de vaste werkdagen niet schriftelijk zijn vastgelegd, geldt een referteperiode van 6 maanden.

Bron: artikel 1 en 11

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling.

Het eerste jaar:

 • De eerste zes maanden: 95% van het loon, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • De tweede zes maanden: 90% van het loon, maar minimaal het wettelijk minimumloon

Het tweede jaar:

 • De eerste zes maanden: 85% van het loon
 • De tweede zes maanden: 80% van het loon

Bron: artikel 26

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 22 en 23 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

 

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Jubileumregeling
  De opdrachtgever dient voor de werknemers een jubileumregeling te hanteren. 
Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Jubileumregeling
  De opdrachtgever dient voor de werknemers een jubileumregeling te hanteren.