Productiegerichte Dierhouderij

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties  per functiefamilie.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Hiervan kan worden afgeweken als er sprake is van het verzorgen, voederen, transport of melken van dieren of van andere noodzakelijke werkzaamheden.

Bron: artikel 2.3

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 06.00 en 19.00 uur.

De bedrijfstijd kan structureel verlengd worden. Als de werknemer structureel binnen de verlening werkt, wordt hij jaarlijks gecompenseerd met extra vrije dagen. Meer informatie over de extra vrije dagen is te vinden onder deel C bij de vraag: Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen?

Bron: artikel 2.5

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Overuren

Er is sprake van overuren als er gewerkt wordt buiten de overeengekomen afspraken in het jaarschema of als er op een zon- of feestdag wordt gewerkt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage
Uren boven het jaarschema 135%
Uren op een zondag die volgens het jaarschema geen werkdag is 200%
Uren op een zondag die volgens het jaarschema een werkdag is - 3e en 4e uur 175%
Uren op een zondag die volgens het jaarschema een werkdag is - vanaf 5e uur 200%
Feestdag 200%

 

 • Extra uren

Er is sprake van extra uren als er per dag of per week meer uren worden gewerkt dan is overeengekomen in het jaarschema. Deze regeling geldt alleen voor deeltijdwerknemers. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten deeltijdwerknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage
Extra uren onder de 38 uur per week 120%
Extra uren boven de 38 uur per week 135%

 

Bron: artikel 2.4, 2.8 en 2.9

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor onregelmatigheidsuren.

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties  per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier - loontabel voor werknemers die op basis van het ORBA-systeem worden ingeschaald
 • Aanloop - loontabel voor werknemers die zijn ingeschaald in functiegroep F of hoger, maar die bij indiensttreding nog niet over de kundigheden en ervaring beschikken
 • Startschaal - loontabel voor werknemers die bij indiensttreding nog niet beschikken over de specifieke vak - en/of bedrijfskennis
 • Arbeidsbeperkten - loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking

Bron: artikel 4.3 en 9.2

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben op 1 januari recht op een tredeverhoging als ze voorgaande kalenderjaar tenminste 6 maanden in dienst zijn geweest.

Een werknemer ingeschaald in de startschaal heeft recht op een loonsverhoging na 900 gewerkte, vakantie en/of ziekte-uren of na 2 jaar in de startschaal te zijn ingeschaald.

Een werknemer ingeschaald in de aanloop loontabel heeft na hoogstens 6 maanden recht op het loon behorende bij zijn functiegroep.

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn loonsverhoging is op de 1e dag van de maand volgend op de verjaardag. 

Bron: artikel 4.3

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  De werknemer heeft recht op een vergoeding van de reiskosten voor de afstand tussen het huisadres en werkadres. De vergoeding is € 0,19 per kilometer met een maximum van € 7,60 per dag.

  Bron: artikel 4.6
 • BHV-vergoeding
  Werknemers met een geldig BHV-certificaat, werkzaam bij een bedrijf met meer dan 25 werknemers, ontvangt een netto vergoeding van € 15,15 per maand.

  Bron: artikel 4.6
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • WGA-premie
  De werkgever kan de helft van WGA-premie in mindering brengen op het (netto)loon van de werknemer.

  Bron: artikel 8.4.5
 • Vakbondscontributie
  Is de werknemer lid van een werknemersorganisatie die partij is bij deze cao? Dan kan hij de werkgever vragen een bedrag ter grootte van de jaarcontributie aan te wijzen als eindheffingsloon.

  Bron: artikel 4.6.5

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 2 jaar.

Jeugdige werknemers jonger dan 18 jaar en een gemiddelde arbeidsomvang hebben van ten hoogste 12 uur per week zijn uitgesloten van de ketenregeling.

Bron: artikel 1.1.4

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 1.1.4

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bbl-ers waarmee een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is aangegaan worden uitgesloten van de ketenregeling.

Bron: artikel 1.1.4

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer 50 jaar of ouder is, moet de werkgever drie maanden van tevoren opzeggen. Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt een opzegtermijn van één maand.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, moet dit zo gebeuren dat het contract na de opzegtermijn afloopt aan het einde van de kalendermaand.

Bron: artikel 1.4.2

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een werknemer die op 1 januari 18 jaar of ouder is heeft recht op 25 vakantiedagen. Een werknemer die op 1 januari jonger dan 18 jaar is heeft recht op 28 vakantiedagen.

Bron: artikel 3.1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent extra verlofdagen bij een langdurig dienstverband en voor structureel langere bedrijfstijd:

Extra dagen op basis van dienstverband

 • 10 dienstjaren: 1 extra vakantiedag
 • 20 dienstjaren: 2 extra vakantiedagen
 • 30 dienstjaren: 3 extra vakantiedagen

Extra dagen op basis van structureel langere bedrijfstijd
Wanneer de werknemer zijn werkzaamheden structureel binnen de verlening plaats vinden, heeft de werknemer recht op extra verlof dagen.

 • Tussen 20.00 - 21.00 uur: 2 extra vrije dagen
 • Tussen 21.00 - 22.00 uur: 3 extra vrije dagen
 • Tussen 22.00 - 23.00 uur: 4 extra vrije dagen
 • Tussen 23.00 - 24.00 uur: 5 extra vrije dagen

Bron: artikel 3.1

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8,25% vakantiegeld.

Bron: artikel 4.5

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als deze op een doordeweekse dag zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 2.4 en 10.2

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100%
 • Week 27 t/m 52: 90% en minimaal het wettelijk minimumloon
 • Week 53 t/m 104: 75% als de werknemer voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen wordt dit opgehoogd naar 85%.

Bron: artikel 8.2

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 29 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonus:

Dienstjubileum
Bij een 12,5-jarig dienstjubileum heeft de werknemer recht op een kwart maandsalaris. Bij een 25-jarig dienstjubileum heeft de werknemer recht op een maandsalaris.

Bron: artikel 4.6

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.