Particuliere Beveiliging

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Als de werknemer op verzoek van de opdrachtgever een hoger ingedeelde functie waarneemt, heeft hij gedurende de tijd van de waarneming recht op onderstaande toeslag op zijn bruto uurloon:

 • € 0,16  bij waarneming van een functie, die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld;
 • € 0,37 bij waarneming van een functie, die 2 salarisschalen hoger is ingedeeld;
 • € 0,62 bij waarneming van een functie, die 3 of meer salarisschalen hoger is ingedeeld.

Bron: artikel 39

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Als de werknemer op verzoek van de opdrachtgever een hoger ingedeelde functie waarneemt, heeft hij gedurende de tijd van de waarneming recht op onderstaande toeslag op zijn bruto uurloon:

 • € 0,16  bij waarneming van een functie, die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld;
 • € 0,37 bij waarneming van een functie, die 2 salarisschalen hoger is ingedeeld;
 • € 0,62 bij waarneming van een functie, die 3 of meer salarisschalen hoger is ingedeeld.

Bron: artikel 39

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week (152 uur per loonperiode van 4 weken).

Voor werknemers die binnen de Schipholtender onder het Beveiligingsplan burgerluchtvaart werken wordt de arbeidsduur als volgt verkort:

 • per 1 januari 2021: van 152 uur naar 148 uur per loonperiode (37 uur per week)
 • per 1 januari 2022: van 148 uur naar 144 uur per loonperiode (36 uur per week)

Bron: artikel 10 en 98

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7,6 uur per dag. De dagdienst valt tussen 06.00 en 20.00 uur. De avonddienst is een dienst waarvan het einde tussen 20.00 en 02.00 uur.

Bron: artikel 1

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer dan 152 uur per loonperiode (4 weken) werkt. De overuren worden verrekend tegen 150% van het bruto uurloon.

De toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid, werken op een feestdag en verschoven uren kunnen samen van toepassing zijn.

Bron: artikel 23, 42 en 44

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag(en) Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 07.00 uur 120%
Ma - vr 18.00 - 24.00 uur 110%
Za - zo   135%
Oudejaarsdag na 16.00 uur 200%
Feestdag*   150%

*De werknemer met een afroepovereenkomst die werkt op een feestdag heeft recht op een toeslag van 200% op zijn bruto uurloon. Hij heeft geen recht op andere onregelmatigheidstoeslagen.

De toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid, werken op een feestdag en verschoven uren kunnen samen van toepassing zijn.

Segment geld- en waardelogistiek
De werknemer in het segment geld- en waardelogistiek met een dienst die start tussen 02.00 en 04.00 uur heeft recht op een bruto vergoeding van € 7,50 per dienst.

Wanneer een opdrachtgever in het segment geld- en waardelogistiek de diensten niet op tijd aan werknemers mededeelt (de dag ervoor uiterlijk om 19.00 uur), krijgt de werknemer een toeslag van 20% op het bruto uurloon over de hele dienst.

Bron: artikel 40, 41, 44, en H15

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de opdrachtgever en de werknemer besluiten het rooster te wijzigen, waardoor deze buiten de eerder afgesproken werktijd valt. In onderstaande tabel staat aangegeven wanneer de werknemer recht heeft op een verschuivingstoeslag:

Moment van mededeling van de verschuiving Percentage
28 tot en met 8 dagen van tevoren 105%
7 tot en met 2 dagen van tevoren 110%
1 dag van tevoren of op de dag zelf 120%


De toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid, werken op een feestdag en verschoven uren kunnen samen van toepassing zijn.

Bron: artikel 43 en 44

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemer - loontabel voor werknemers Particuliere beveiliging;
 • Praktijkovereenkomst - loontabel voor de werknemer die met de werkgever een praktijkovereenkomst in het kader van de Wet educatie beroepsonderwijs heeft afgesloten. De eerste 4 weken van de opleiding ontvangt de werknemer 50% van het basissalaris. 

Bron: artikel 34 en 55

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.

Bron: artikel 35

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
03-01-2022 Loonsverhoging 2,50% Bron: artikel 37
02-01-2023 Loonsverhoging 2,50% Bron: artikel 37

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
  De werknemer die meer dan 9 kilometer moeten reizen (enkele reis) heeft recht op een reiskostenvergoeding. De netto vergoeding bedraagt € 0,18 voor elke kilometer die de werknemer reist of de werkelijke reiskosten van het openbaar vervoer (2e klasse).

  Vanaf 41 kilometer geldt per reisbeweging voor zowel reizen met eigen vervoer, openbaar vervoer als auto van de zaak een aanvullende bruto reiskostenvergoeding van € 0,16 per kilometer.

  Bij een gebroken dienst worden de afzonderlijke reisafstanden van elk dienstdeel bij elkaar opgeteld.

  Bron: artikel 47
 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer 
  De werknemer die in 1 dienst werkzaamheden verricht op 2 of meer locaties, heeft recht op een reiskostenvergoeding van € 0,27 per kilometer, gebaseerd op de enkele reisafstand tussen de locaties.

  Bij een gebroken dienst worden de afzonderlijke reisafstanden van elk dienstdeel bij elkaar opgeteld.

  Bron: artikel 47
 • Parkeerkostenvergoeding
  De werknemer heeft recht op een vergoeding van de gemaakte parkeerkosten, als  er binnen een straal van 1,5 kilometer van de plaats waar de beveiliger zijn werkzaamheden uitvoert, geen onbetaalde parkeerplaatsen zijn. Of als er in het gebied binnen diezelfde straal van 1,5 kilometer geen openbaar vervoer is.

  Bron: artikel 47
 • Maaltijdvergoeding
  De werknemer heeft recht op een maaltijdvergoeding van maximaal € 9,43 als de dienst begint voor 13.00 uur en eindigt na 19.00 uur. Of wanneer de dienst 2 uur langer duurt dan vooraf gepland.

  Bron: artikel 48
 • Verblijfkostenvergoeding
  Als er sprake is van een overnachting in opdracht van de opdrachtgever, worden de verblijfskosten, inclusief maaltijden, door de werkgever vergoed.

  Bron: artikel 53
 • Hondenvergoeding
  De werknemer die beveiligingsdiensten moet verrichten met een hond, krijgt een bruto vergoeding van € 91,19 per loonperiode. Daarnaast heeft de werknemer recht op een netto vergoeding van € 114 per loonperiode (parttimer naar rato) voor alle gemaakte kosten. Waaronder aanschaf van de hond, huisvesting, voer, dierenarts, verzorgingsmiddelen, trainingsmateriaal en lidmaatschappen. Als de opdrachtgever zelf eigenaar is van de hond, krijgt de werknemer een netto vergoeding van € 68,39 per loonperiode (parttimer naar rato).

  Bron: artikel 51
 • Stomerijvergoeding
  De werknemer heeft ten minste 1 keer per 4 weken recht op een vergoeding op declaratiebasis van de kosten van het chemisch reinigen van zijn uniformkleding.

  Bron: artikel 52
 • Werknemer algemene reserve
  De werknemer algemene reserve heeft recht op een toeslag van 10% op het bruto uurloon. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een verschuivingstoeslag.

  Bron: artikel 25
 • Consignatievergoeding
  De werknemer heeft recht op een consignatievergoeding als hij verplicht een periode tussen 2 opeenvolgende diensten, of tijdens een pauze, bereikbaar en beschikbaar moet zijn om, in geval van onvoorziene omstandigheden, op oproep werk te verrichten. De vergoeding bedraagt:
  - € 1,14 per uur;
  - € 2,27 per uur tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur en op feestdagen.

  De werknemer die anders dan in consignatie bereikbaar moet zijn om telefonisch opvolging te kunnen geven aan een te nemen actie, heeft recht op een bruto vergoeding van € 56,77 per loonperiode.

  Bron: artikel 31 en 50
 • Vergoedingen segment Luchthavenbeveiliging
  ​Werknemers in het segment 'Luchthavenbeveiliging' hebben recht op extra vergoedingen:
  • de werknemer heeft recht op een vergoeding van de parkeerkosten, als het openbaar vervoer niet haalbaar is in verband met een vroege en/of late dienst. Als de werknemer verplicht een maandabonnement moet nemen, dan wordt deze volledig vergoed;
  • De werknemer kan 1 keer per 2 jaar een aanvraag voor arbo-technisch verantwoorde schoenen indienen, als de opdrachtgever de werknemer geen schoenen verstrekt;

      Bron: artikel H14

 • Vergoeding beschikbaarheid pauze

  De werknemer met de functie 'mobiele surveillant' of 'winkelsurveillant' die volgens zijn rooster beschikbaar moet zijn tijdens de onbetaalde pauze, krijgt een vergoeding van € 0,34 per half uur. Als de werknemer tijdens de pauze werkelijk werkzaamheden moet verrichten, wordt de pauzetijd verschoven. Als de pauze vervalt, wordt de pauzetijd gezien als werktijd.

  Bron: artikel 49

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer is voor het Sociaal Fonds een bijdrage verschuldigd van 0,06125%. De werkgever is verplicht deze bijdrage van de werknemer per loonperiode in te houden op zijn loon.

Bron: artikel 91

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Als de werknemer op verzoek van de opdrachtgever een hoger ingedeelde functie waarneemt, heeft hij gedurende de tijd van de waarneming recht op onderstaande toeslag op zijn bruto uurloon:

 • € 0,16  bij waarneming van een functie, die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld;
 • € 0,37 bij waarneming van een functie, die 2 salarisschalen hoger is ingedeeld;
 • € 0,62 bij waarneming van een functie, die 3 of meer salarisschalen hoger is ingedeeld.

Bron: artikel 39

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wanneer een werknemer van 60 jaar of ouder minimaal 10 aaneengesloten dienstjaren in de bedrijfstak particuliere beveiliging heeft gewerkt, dan heeft hij recht op het volgende aantal dagen arbeidstijdverkorting:

 • bij 60 jaar: 1 dag per jaar
 • bij 61 jaar: 2 dagen per jaar
 • bij 62 jaar: 3 dagen per jaar
 • bij 63 jaar: 3 dagen per jaar
 • bij 64 jaar: 3 dagen per jaar
 • bij 65 jaar: 4 dagen per jaar
 • bij 66 jaar: 5 dagen per jaar

Als de werknemer gebruik maakt van de 80-90-100-regeling uit de cao Particuliere Beveiliging, dan vervalt deze adv-regeling.

Bron: artikel 73

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Als de werknemer op verzoek van de opdrachtgever een hoger ingedeelde functie waarneemt, heeft hij gedurende de tijd van de waarneming recht op onderstaande toeslag op zijn bruto uurloon:

 • € 0,16  bij waarneming van een functie, die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld;
 • € 0,37 bij waarneming van een functie, die 2 salarisschalen hoger is ingedeeld;
 • € 0,62 bij waarneming van een functie, die 3 of meer salarisschalen hoger is ingedeeld.

Bron: artikel 39

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wanneer een werknemer van 60 jaar of ouder minimaal 10 aaneengesloten dienstjaren in de bedrijfstak particuliere beveiliging heeft gewerkt, dan heeft hij recht op het volgende aantal dagen arbeidstijdverkorting:

 • bij 60 jaar: 1 dag per jaar
 • bij 61 jaar: 2 dagen per jaar
 • bij 62 jaar: 3 dagen per jaar
 • bij 63 jaar: 3 dagen per jaar
 • bij 64 jaar: 3 dagen per jaar
 • bij 65 jaar: 4 dagen per jaar
 • bij 66 jaar: 5 dagen per jaar

Als de werknemer gebruik maakt van de 80-90-100-regeling uit de cao Particuliere Beveiliging, dan vervalt deze adv-regeling.

Bron: artikel 73

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 9

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 9

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer -die een praktijkovereenkomst aangaat- dient, voordat de beveiligingswerkzaamheden plaatsvinden, minimaal 10 dagen onderwijs in het kader van de bbl-opleiding Beveiliger te hebben gevolgd. Of dient de bol-opleiding Beveiliger het SVPB-certificaat Beveiliging B te hebben behaald.

Er geldt geen opzegtermijn voor de werknemer die in het kader van de bbl-/bol-opleiding Beveiliger 2 praktijkervaring als beveiliger opdoet bij de opdrachtgever, als dit bedrijf zijn erkenning verliest als leerbedrijf. 

De stagiair is degene die zonder arbeidsovereenkomst praktijkervaring als beveiliger opdoet bij de werkgever.

Bron: artikel 9, 14 en 55

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De loondoorbetalingsverplichting (artikel 7: 628 Burgerlijk Wetboek) geldt niet voor de eerste zes maanden van een afroepovereenkomst.

Bron: artikel 13

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao maakt bij de opzegtermijnen geen onderscheid tussen de werknemer en de werkgever. De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van het type dienstverband:

 • Wanneer de werknemer een bepaalde tijd contract heeft geldt voor de werknemer en de werkgever een opzegtermijn van één maand.
 • Wanneer de werknemer een onbepaalde tijd contract heeft, geldt voor de werknemer en de werkgever een opzegtermijn van twee loonperioden. 

Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand. 

Bron: artikel 9

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen. Een werknemer die werkzaam is in de geld- en waardelogistiek heeft recht op 25 vakantiedagen.

Bron: artikel 59 en 100

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op extra vakantiedagen als hij een aantal onafgebroken jaren in dienst is. 

Aantal onafgebroken dienstjaren Extra vakantiedagen
5 - 9 dienstjaren 1 vakantiedag
10 - 14 dienstjaren 2 vakantiedagen
15 - 19 dienstjaren 3 vakantiedagen
20 - 24 dienstjaren 4 vakantiedagen
25 - 29 dienstjaren 5 vakantiedagen
30 - 34 dienstjaren 6 vakantiedagen
35 - 39 dienstjaren 7 vakantiedagen
40 of meer dienstjaren 8 vakantiedagen


Bron: artikel 59

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 62

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De fulltime werknemer heeft recht op een extra vakantiedag als een feestdag op een doordeweekse dag valt.

Voor de parttime werknemer geldt het volgende als de feestdag op een doordeweekse dag valt:

 • De werknemer werkt op de feestdag
  Hij heeft recht op extra vakantie-uren, gelijk aan het aantal gewerkte uren;
 • De werknemer werkt niet op de feestdag, maar zou wel gewerkt hebben als het geen feestdag was
  Hij heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan het aantal uren zoals in het rooster staat;
 • De feestdag valt samen met een vrije dag (volgens het rooster)
  De werknemer heeft recht op een extra vakantietegoed van 20% van de overeengekomen werktijd per week.

Staat de werknemer ingeroosterd op een doordeweekse feestdag, maar werkt hij niet? Dan wordt deze dag aangemerkt als vakantiedag en krijgt de werknemer het loon gewoon doorbetaald.

De volgende dagen zijn volgens de cao feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 1 en 61

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer met een dienstverband korter dan 13 loonperioden, heeft bij ziekte 1 wachtdag. Dit houdt in dat de payrollkracht op de eerste ziektedag geen recht heeft op ziekengeld.

Heeft de werknemer een dienstverband van 13 loonperioden of langer, dan is er geen wachtdag van toepassing.

Bron: artikel 65 en 66

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling. Voor werknemers met een dienstverband korter dan 13 loonperioden geldt:

 • Week 1-52: 70% van het loon, maar minimaal het wettelijk minimumloon

Voor werknemers met een dienstverband van 13 loonperioden of langer geldt:

 • De eerste 6 maanden: 100% van het loon
 • De tweede 6 maanden: 90% van het loon
 • Het tweede ziektejaar: 85% van het loon

Bron: artikel 65 en 66
 

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 63 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering van 2,01% voor werknemers die in loonperiode 12 van het jaar in dienst zijn. De uitkering wordt berekend over het basissalaris + vakantiebijslag over de werktijd exclusief overwerk over de voorafgaande 13 loonperiodes.

Bron: artikel 38

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • 25-jarig dienstjubileum - minimaal een half periodesalaris
 • 40-jarig dienstjubileum - minimaal een periodesalaris

Het bruto periodesalaris wordt netto uitgekeerd zolang en voor zover de fiscale regeling dat toelaat.

Bron: artikel 54

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.