Papierindustrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 7

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 18.00 uur. De standaard werkdag voor werknemers in ploegendienst is afwijkend. 

Bron: artikel 7

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer moet werken dan de normale arbeidsduur volgens het dienstrooster (met uitzondering van het eerste half uur). Daarnaast is er sprake van overwerk als de werknemer op uren buiten het rooster werkt, waardoor het afgesproken aantal uren op die dag wordt overschreden. 

Voor overwerk gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment Percentage
Maandag 06.00 uur - zaterdag 06.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 uur - maandag 06.00 uur 200%
Feestdag 218%
00.00 - 06.00 uur op een dag volgend op een feestdag of algemene aaneengesloten vakantie 200%


Wanneer de parttime werknemer in opdracht van de opdrachtgever meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft, maar blijft binnen het dienstrooster van een werknemer met een voltijd arbeidsovereenkomst, worden deze meeruren uitbetaald tegen 126,33% van het bruto uurloon.

Als er sprake is van ploegendienst, dan geldt naast het overwerkpercentage ook de ploegentoeslag.

Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als de werknemer in 5-ploegendienst volgens dienstrooster op een niet op zondag vallende feestdag werkt, ontvangt hij per uur 250% van het bruto uurloon.

Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een 2-, 3- of 5-ploegendienst.

Ploeg Percentage Opmerking
2-ploegendienst (dag/nacht) 115,50%  
2-ploegendienst (ochtend/middag) 110,50% Als het rooster periodieke uren op zaterdag omvat, geldt voor deze uren een percentage van 110,76%
3-ploegendienst 118% - 121,1% Op ondernemingsniveau wordt de exacte hoogte bepaald
5-ploegendienst 127%  


Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen referentiefuncties.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

  • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers
  • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die nog niet over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikken om de functie te kunnen uitoefenen. De aanloopschaal mag maximaal 3 jaar worden toegepast.
  • Participatieschaal - loontabel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de Participatiewet

Bron: artikel 9 en bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze in het voorgaande jaar voor 1 juli al in dienst waren.

Bron: artikel 9 

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 11,5 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd. Door toekenning van de adv-dagen bedraagt de arbeidsduur op jaarbasis gemiddeld 38 uur per week. Voor werknemers in een 5-ploegendienst gelden geen adv-dagen.

Bron: artikel 7

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)