Open Teelten

terug

Kies welke onderdelen jij in de pdf wilt opnemen en klik vervolgens op "Download PDF".
Standaard staan alle onderdelen aangevinkt.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Wat is het aantal uur in een standaard werkweek?

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 14

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag?

De standaard werkdag bedraagt maximaal 10 uur. Voor een 15-jarige is de maximale arbeidsduur 8 uur per dag. Voor werknemers van 16- en 17 jaar is dat 9 uur per dag.

Bron: artikel 14

Overwerk en toeslagen

Welke afspraken zijn er voor overuren?

Er is sprake van overuren als een werknemer meer werkt dan de uren die zijn overeengekomen. Overuren worden verrekend tegen 135% van het bruto uurloon. 

Voor een seizoensarbeider gelden extra toeslagen voor overuren:

Aantal gewerkte uren per week Percentage
38 t/m 48 uur 108,25%
49 t/m 55 uur 125%
56 t/m 60 uur 200%


De overwerk-, venster- en onregelmatigheidstoeslagen worden niet bij elkaar opgeteld. De hoogste toeslag is van toepassing. In deze toeslagen is de vakantietoeslag inbegrepen.

Bron: artikel 11 en 13

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren?

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma-za 19.00 - 06.00 uur 135%
Zaterdag*   135%
Zondag**   200%
Feestdag   250%

Bovenstaande toeslagen gelden niet voor een zaterdaghulp. Daarnaast worden de overwerk-, venster- en onregelmatigheidstoeslagen niet bij elkaar opgeteld. De hoogste toeslag is van toepassing. In deze toeslagen is de vakantietoeslag inbegrepen.

*Als de werknemer en opdrachtgever hebben afgesproken dat er in plaats van 1 van de werkdagen van maandag t/m vrijdag op zaterdag wordt gewerkt, dan krijgt de werknemer geen toeslag tussen 06.00 - 19.00 uur. 

**Er geldt op zondag een percentage van 150% als deze zondag volgens het rooster als 5e werkdag wordt aangemerkt en dit uiterlijk 4 weken van tevoren in het werkrooster aan de werknemer bekend is gemaakt.

Bron: artikel 13

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren?

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren?

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden?

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren?

De reistijd vanuit het bedrijf naar de plaats van de werkzaamheden wordt gerekend als arbeidstijd.

Bron: artikel 13

Inschaling

Welke referentiefuncties kent de cao?

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao?

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemer - loontabel voor werknemers in de cao Open teelten. De vakvolwassen leeftijd is 22 jaar. Voor jeugdige werknemers gelden jeugdloonpercentages.
 • Piekarbeider - loontabel voor werknemers die gedurende een periode van maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar uitsluitend routinematige werkzaamheden verrichten die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief be- en verwerking van de oogst). 
 • Seizoenarbeider - loontabel voor werknemers die worden ingezet voor relatief eenvoudige oogst-gerelateerde werkzaamheden. Een seizoenarbeider heeft een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden.
 • Zaterdaghulp - loontabel voor werknemers die alleen op zaterdag werken. 
 • Arbeidsbeperking - loontabel voor werknemers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, zoals werknemers met een WSW-indicatie en Wajongers.
 • Startschaal - loontabel voor werknemers die nog niet beschikken over de specifieke vak- en/ of bedrijfskennis voor de functie waarvoor ze zijn ingeschaald. De werknemers krijgen een dienstverband van minimaal 2 jaar. De omvang van het dienstverband is minimaal 80%. Na 1 jaar dienstverband wordt de werknemer ingedeeld in trede B-0. Na 2 jaar stroomt de werknemer bij goed functioneren door in het reguliere loongebouw.
 • Lagere functieschaal - loontabel voor werknemers met een functie ingeschaald in klasse F of hoger, en die bij indiensttreding nog niet over de kundigheden en ervaring beschikt die voor de vervulling van de functie zijn vereist. Deze werknemers kunnen maximaal 6 maanden in een lagere loonschaal worden ingedeeld dan waar de functie in behoort.

Bron: artikel 3, 10-12 en 17

Wanneer is er een individuele loonsverhoging?

Werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.

Bron: artikel 17

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen?

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-07-2022 Loonsverhoging 2,00% Bron: artikel 18
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao?

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  De werknemer die gebruik maakt van een eigen vervoermiddel heeft recht op een vergoeding van € 3,40 per dag, als de afstand van zijn woning tot de plaats van de werkzaamheden tussen 10,1 en 15 kilometer is. Is de afstand groter dan 15 kilometer? Dan krijgt de werknemer een vergoeding van € 4,71 per dag.

  Bron: artikel 41
 • Werkkleding
  De opdrachtgever is verplicht om aan de werknemer werkkleding en/of veiligheidsschoenen kosteloos in bruikleen te geven.

  Bron: artikel 43
 • Vergoeding gemis nabestaandenpensioen piekarbeider
  De piekarbeider ontvangt voor zijn inzet tijdens de piekperiode een compensatie ter hoogte van 0,7% van het brutoloon, voor het gemis aan nabestaandenpensioen.

  Bron: artikel 10
 • Vergoeding compensatie opbouw vakantiedagen en -toeslag piekarbeider
  De piekarbeider krijgt over het  bruto uurloon 20% toeslag ter compensatie van de opgebouwde vakantiedagen en -toeslag. Deze vergoeding wordt aan het einde van het dienstverband uitbetaald. De vergoeding voor de opgenomen vakantiedagen wordt van de compensatievergoeding afgetrokken.

  Bron: artikel 10
 • Vergoeding compensatie opbouw vakantiedagen en vakantietoeslag zaterdaghulp
  De zaterdaghulp heeft recht op een toeslag van 20% over het bruto uurloon van alle gewerkte uren, ter compensatie van de opgebouwde vakantiedagen en -toeslag.

  Bron: artikel 12
Welke inhoudingen kent de cao?

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • De werknemer kan jaarlijks aan de werkgever vragen om het brutoloon te verlagen met de contributie van dat kalenderjaar voor het lidmaatschap van een vakbond. De werkgever betaalt dan aan de werknemer een kostenvergoeding gelijk aan de contributie voor de vakbond. 
 • De werkgever mag 50% van de WGA-lasten inhouden op het netto loon van de werknemer.

Bron: artikel 19 en bijlage XVIII

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Kent de cao een adv-regeling?

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling?

De overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen kunnen in overleg tussen opdrachtgever en werknemer in geld of in tijd worden verrekend.

Bron: artikel 14

Fasesysteem en pensioen

Bouwt een uitzendkracht pensioen op?

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem?

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C. 

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht?

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op?

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte maand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte?

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag?

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Kent de cao een adv-regeling?

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling?

De overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen kunnen in overleg tussen opdrachtgever en werknemer in geld of in tijd worden verrekend.

Bron: artikel 14

Contracten

Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract?

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 9

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling?

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 9

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten?

Een seizoenskracht mag per jaar een dienstverband hebben van maximaal 9 maanden. Na een onderbrekingstermijn van tenminste 3 maanden begint de ketenregeling voor seizoenskrachten opnieuw.

Bron: artikel 9

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs?

Ja, de ketenregeling is niet van toepassing op bbl-ers.

Bron: artikel 9

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)?

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn?

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer 50 jaar of ouder is, moet de werkgever drie maanden van tevoren opzeggen. Wanneer de werkgever de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand. 

Bron: artikel 8.4

Vakantiedagen en vakantiegeld

Hoeveel vakantiedagen kent de cao?

Volwassen werknemers hebben recht op 25 vakantiedagen. Werknemers die op 1 januari jonger zijn dan 18 jaar hebben recht op 28 vakantiedagen.

Werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar hebben op jaarbasis recht op een aantal extra uren vakantie als percentage van het aantal arbeidsuren.

Leeftijd Percentage
50-54 jaar 0,4% (7,93 uur per jaar bij fte)
55-57 jaar 0,8% (15,87 uur per jaar bij fte)
58-59 jaar 1,2% (23,80 uur per jaar bij fte)
60 jaar en ouder 2% (39,67 uur per jaar bij fte)


De piekarbeider en zaterdaghulp bouwen geen vakantiedagen op, maar krijgen deze uitbetaald als een toeslag op het loon.

Bron: artikel 10 en 27

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen?

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao?

De werknemer heeft recht op 8,25% vakantiegeld. 

De piekarbeider en zaterdaghulp krijgen de vakantiedagen en -toeslag samen uitbetaald als een toeslag op het loon.

Bron: artikel 10,12 en 27

 

Kent de cao een feestdagenregeling?

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als het voor de werknemer normaal gesproken een werkdag is:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag 
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 3 en 13

Ziekte- en (zorg)verlof

Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte?

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte?

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • De eerste 26 weken: 100% doorbetaling
 • Week 26-52: 90% doorbetaling
 • Het tweede jaar: 75% doorbetaling, of 85% doorbetaling als de werknemer meewerkt aan de re-integratie

Bron: artikel 21

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof?

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 31 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Kent de cao een eindejaarsuitkering?

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen?

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • 12,5 jarig dienstjubileum: 1/4 bruto maandsalaris
 • 25-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandsalaris
 • 40-jarig dienstjubileum: 1,5 bruto maandsalaris

Bron: artikel 40

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen?

De cao kent de onderstaande (eenmalige) uitkeringen.*

*Er zijn nog geen toekomstige (eenmalige) uitkeringen bekend als onderstaande tabel leeg is.