Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 25

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 20.00 uur. 

Bron: artikel 24

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overwerk wanneer er gewerkt wordt buiten het dienstrooster. Als de werknemer meer dan 30 minuten overwerkt, heeft hij recht op een toeslag bovenop zijn brutoloon. Voor deze uren gelden de volgende percentages van het bruto uurloon.

Dagen Uren Percentage
Maandag t/m vrijdag De eerste 2 uren direct voorafgaande aan of direct aansluitend op het dienstrooster 128,5%
Maandag t/m vrijdag Overige overuren 147%
Zaterdag Alle uren 147%
Zon- en feestdag Alle uren 185%


De werknemer kan kiezen op welke manier de overuren en toeslagen worden uitbetaald:

 • Overuren en toeslagen in geld
 • Overuren worden vergoed in vrije tijd, toeslagen in geld
 • Overuren en toeslagen in vrije tijd, dit moet overeengekomen zijn tussen de werknemer en opdrachtgever

Voor motorvoertuigen is er een afwijkende regeling. Als de werknemer werkt op een roostervrije zaterdag, heeft hij over de gewerkte uren recht op 150% van zijn brutoloon. De werknemer heeft recht op 133,33% als de zaterdag geen roostervrije dag is.

Als de werknemer van een autoverhuurbedrijf, rijwielstallingenbedrijf, tankstation of autowasserij buiten het dienstrooster op zaterdag tussen 18.00 uur en maandag 06.00 uur werkt, heeft hij voor deze uren recht op 185% van zijn brutoloon.

Bron: artikel 28, 29 en 60

 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemer werkt op afwijkende tijden.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 07.00 uur 150%
Ma t/m vr 20.00 - 24.00 uur 130%


Voor de deelbranche bedrijfsauto/truck gelden de volgende toeslagen:

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Ma t/m vr 18.30 - 21.00 uur 120%
Ma t/m vr 21.00 - 24.00 uur 130%


Voor autowasbedrijven, autoverhuurbedrijven, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten gelden de volgende toeslagen*:

Onderdeel Dag Tijdstip Percentage
Tankstations en autowasbedrijven Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 108%
Tankstations en autowasbedrijven Di t/m za 00.00 - 06.00 uur 108%
Autoverhuur en rijwielstallingen Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 135%
Autoverhuur en rijwielstallingen Di t/m za 00.00 - 06.00 uur 135%
Alle onderdelen Maandag 00.00 - 06.00 uur 135%
Alle onderdelen Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 135%
Alle onderdelen Zondag 00.00 - 24.00 uur 135%


*Niet van toepassing op werknemers die incidenteel, dat wil zeggen minder dan 16 uur per week, werkzaam zijn bij autoverhuurbedrijven en rijwielstallingen. Een niet ingeroosterde invalskracht die een ingeroosterde werknemer vervangt komt niet in aanmerking voor de toeslag.


Bron: artikel 28 en 61

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer werkt in een systeem waarin de werktijden van 2 of meer (groepen) werknemers op elkaar aansluiten. De werknemer in een ploegendienst heeft over de ploegenuren recht op 114% van zijn brutoloon.

De ploegentoeslag is niet van toepassing voor autowasbedrijven, autoverhuurbedrijven, rijwielstallingen en/of brandstofverkooppunten.

Bron: artikel 28 en 66

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als:

 • uren buiten het dienstrooster, waarop gewerkt wordt om uren in te halen waarop niet gewerkt kan worden.
 • uren buiten het dienstrooster, waar de werknemer in een periode van 13 weken, niet langer gewerkt wordt dan het aantal werkuren volgens zijn dienstrooster.
 • uren buiten het dienstrooster, maar binnen het aantal uren van het dienstrooster, als gevolg van het feit dat de werkzaamheden door omstandigheden in het bedrijf de uren niet binnen het dienstrooster kunnen worden verricht. 

De verschoven uren worden betaald tegen 120% van het brutoloon.

Bron: artikel 24 en 64

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer ontvangt een vergoeding voor het reizen naar de locatie voor karweiwerkzaamheden. De werknemer krijgt een vergoeding voor de reistijd wanneer hij langer heeft moeten reizen dan normaal. Als de werknemer gebruikmaakt van het openbaar vervoer, wordt de reistijd berekend op basis van de dienstregeling. Als de werknemer gebruikmaakt van een eigen vervoersmiddel of een aangewezen vervoersmiddel van de opdrachtgever, dan wordt de reistijd berekend op basis van reistijd van het openbaar vervoer over een vergelijkbare afstand.

Reisuren buiten het dienstrooster worden vergoed tegen 100% van het uurloon. Reisuren op zondag en op een feestdag worden vergoed tegen 185% van het brutoloon.

Bron: artikel 65

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers
 • Arbeidsbeperking: loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking, die voor arbeidsondersteuning een beroep doen op de gemeente en die naar het oordeel van het UWV niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen, werknemers met een WSW-indicatie en werknemers die in de Wajong zitten.
 • Inloop: loontabel voor werknemers die bij indiensttreding ten minste 1 jaar werkloos zijn geweest en 21 jaar of ouder zijn. De werknemers zijn niet in staat een functie op functieniveau van salarisgroep A te vervullen. 

Bron: artikel 45 en 46

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers van 20 jaar of ouder hebben na 1 jaar in dienst recht op een trede verhoging. De ingangsdatum van deze verhoging is per ingang van de betalingsperiode waarin de werknemer recht heeft op een trede verhoging.

Werknemers t/m 20 jaar hebben recht op het loon behorende bij hun leeftijd. Zij hebben vanaf de 1e dag van de betalingsperiode recht op het loon van de leeftijd die aan het einde van de betalingsperiode van toepassing is. 

Bron: artikel 49

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-01-2022 Loonsverhoging 1,00% (feitelijke lonen en salaristabellen) Bron: artikel 58
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer
  Als de werknemer voor het verrichten van werkzaamheden moet reizen dan heeft de werknemer recht op een vergoeding. De werknemer krijgt de vergoeding alleen als hij meer kosten maakt dan hij normaal zou moeten maken om op zijn werklocatie te komen. Wanneer de werknemer met het openbaar vervoer reist, ontvangt hij de gemaakte kosten in de laagste klasse. Voor gebruik van eigen vervoer ontvangt de werknemer een redelijke vergoeding.

  Bron: artikel 67
 • Verblijfkostenvergoeding
  Als de werknemer voor het verrichten van werkzaamheden moet reizen dan heeft de werknemer recht op een vergoeding:
  a. pensionkosten, indien de noodzakelijke reistijd en/of moeilijke reisgelegenheid noodzakelijk maken dat de werknemer overnacht in een door de opdrachtgever goed te keuren pension;
  b. verblijfkosten, in redelijke omvang. Dit is ook van toepassing wanneer de werknemer als gevolg van  plotseling opgedragen overwerk 's avonds 2 uur of langer na het einde van de dagelijkse werktijd het werk verlaat, tenzij door de opdrachtgever voor een maaltijd wordt gezorgd.

  Bron: artikel 68
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • WGA-premie
  De werkgever kan van de gedifferentieerde premie voor de WGA maximaal 50% verhalen op de werknemer.

  Bron: artikel 91
 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan bij de werkgever een verzoek in verband met vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie indienen tot verlaging van het brutoloon in de maand december van enig jaar. Het brutoloon wordt dan verlaagd met door de werknemer betaalde kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werknemer krijgt dan een kostenvergoeding gelijk aan de betaalde lidmaatschapskosten.

  Het verzoek dient door de werknemer bij de werkgever te worden ingediend vóór 1 augustus van het betreffende kalenderjaar.

  Bron: artikel 57

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 26

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Werken op zaterdag in een motorvoertuigenbedrijf
De werknemer die in een motorvoertuigenbedrijf op zaterdag werkt mag zijn extra toeslag als tijd-voor-tijd opbouwen. In onderstaande tabel staat hoeveel er opgebouwd mag worden.

Situatie Opbouwen Uitbetalen
Roostervrije dag 50% 100%
Geen roostervrije dag 33,33% 100%

 

Bron: artikel 29

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij 1 wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar.

Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 26

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Overwerk

  De werknemer kan kiezen op welke manier de overuren en toeslagen worden omgezet in vrije tijd:

  - Overuren worden vergoed in vrije tijd, toeslagen in geld

  Dagen Uren Opbouwen Uitbetalen
  Maandag t/m vrijdag De eerste 2 uren direct voorafgaande aan of direct aansluitend op het dienstrooster 100% 28,5%
  Maandag t/m vrijdag Overige overuren 100% 47%
  Zaterdag Alle uren 100% 47%
  Zon- en feestdag Alle uren 100% 85%


  - Overuren en toeslagen worden vergoed in vrije tijd. Dit moet overeengekomen zijn tussen de werknemer en opdrachtgever

  Dagen Uren Opbouwen Uitbetalen
  Maandag t/m vrijdag De eerste 2 uren direct voorafgaande aan of direct aansluitend op het dienstrooster 128,5% 0%
  Maandag t/m vrijdag Overige overuren 147% 0%
  Zaterdag Alle uren 147% 0%
  Zon- en feestdag Alle uren 185% 0%

  Bron: artikel 60
 • Werken op zaterdag in een motorvoertuigenbedrijf

  De werknemer die in een motorvoertuigenbedrijf op zaterdag werkt mag zijn extra toeslag als tijd-voor-tijd opbouwen. In onderstaande tabel staat hoeveel er opgebouwd mag worden.

  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Roostervrije dag 50% 100%
  Geen roostervrije dag 33,33% 100%

  Bron: artikel 29

   

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Als de werknemer bij indiensttreding al eerder bij de opdrachtgever heeft gewerkt als uitzendkracht dan worden alle contracten geteld als 1 contract in totaal.

Bron: artikel 20

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 20

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De arbeidsovereenkomst die is aangegaan in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg, geldt de ketenregeling niet.

Bron: artikel 22

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werkgever of de werknemer wil opzeggen, dan moet dit gebeuren tegen het einde van de betalingsperiode. 

Bron: artikel 23 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 71

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die 50 jaar of ouder zijn, hebben recht op extra inzetbaarheidsuren. Deze uren worden opgeteld bij de 24 vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft. Er zijn twee momenten in het jaar waarop een oudere werknemer recht op extra uren heeft: op 30 juni en op 31 december van een jaar. Dit geldt alleen als hij op die datum al minstens 6 maanden onafgebroken in dienst was bij de werkgever. 

Leeftijd op meetmoment Inzetbaarheidsuren
50 - 54 jaar 12 inzetbaarheidsuren
55 - 57,5 jaar 16 inzetbaarheidsuren
57,5 - 58 jaar 28 inzetbaarheidsuren
58 - 60 jaar 40 inzetbaarheidsuren
60 jaar 48 inzetbaarheidsuren
61 jaar en ouder 52 inzetbaarheidsuren


Bovenstaande geldt niet als werknemers deelnemen aan een generatiepact.

Bron: artikel 72

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk op 30 juni uitgekeerd.

Bron: artikel 81

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 31

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij de tweede ziekmelding in een jaar mag er 1 wachtdag ingehouden worden. Tijdens een wachtdag neemt de payrollkracht een vakantiedag op.

De werknemer neemt het aantal uren op wat hij tijdens de 1e ziektedag had moeten werken met maximum van 8 uren.

Bron: artikel 73

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Maand 1 t/m 6: 100%
 • Maand 7 t/m 12: 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • Maand 13 t/m 24: 90%

Bron: artikel 73 en 94

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 85 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.