Metalektro

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De functies worden door de werkgever ingedeeld met behulp van het Integraal Systeem van Functiewaardering (ISF). De functies krijgen op basis van de werkzaamheden een score. Deze score vind je in de bijlage.

Bijlagen

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Bijlagen

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkweek, wel een standaard arbeidsduur per jaar. De standaard arbeidsduur is 1.728 uur per jaar.  

Bron: artikel 7.3

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 19.00 uur.

Bron: artikel 2.1.2

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er meer wordt gewerkt dan het vastgesteld dagrooster, als het aantal gewerkte uren meer dan 8 uur is en als er gewerkt wordt op feestdagen of roostervrije zaterdagen en zondagen.

De opdrachtgever overlegt met de werknemer of de overuren uitbetaald worden of dat de werknemer vrijaf neemt (zie tijd-voor-tijdregeling). In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Situatie Percentage
Ma t/m vr De eerste 2 uren direct voorafgaand aan of
aansluitend op de normale werkdag
124,1%
Ma t/m vr Overige uren 141,3%
Zaterdag 00.00 - 14.00 uur 146,6%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 163,8%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 182,8%

 
Bron: artikel 3.7.2

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er gewerkt wordt op werktijden buiten de vastgestelde normale werkdag, maar niet langer duurt dan het totaal aantal uren dat het dienstrooster voor die dag is.

De werknemer die voltijd werkt en de opdracht krijgt van de opdrachtgever om op onregelmatige uren te werken, krijgt hiervoor een toeslag. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Situatie Percentage
Het tweede en derde uur direct voorafgaand aan of direct
aansluitend op het eerste uur afwijkende werktijd
119%*
Het vierde en de volgende uren 136,2%*

*Deze toeslagen gelden niet voor inhaaluren.

Bron: artikel 3.7.5

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een ploegendienst werkt. De werknemer heeft voor de uren die hij werkt in een ploegendienst recht op een toeslag op het brutoloon. In onderstaande tabel staat uitgewerkt in welke situatie de werknemer recht heeft op zijn bruto uurloon + ploegentoeslag.

Dienst Dag Percentage
Tweeploegendienst Ma t/m za 113,3%
Drieploegendienst Ma t/m za 115%
Alle ploegendiensten Zondag 182,8%
Alle ploegendiensten Feestdag 282,8%*

*Deze toeslag geldt niet voor een feestdag waarop de werknemer 18 uur achter elkaar niet heeft gewerkt.

Bron: artikel 3.7.3

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een reisurenregeling voor werknemers met karweiwerk. Karweiwerk is het vervaardigen, installeren en/of onderhouden van producten of installaties.

Hiervoor krijgt de werknemer een vergoeding voor de extra reistijd buiten werktijd. Reistijd binnen de normale werkdag geldt als gewerkte tijd en komt niet voor een bijzondere vergoeding in aanmerking. 

Berekening van de reistijd

Vervoersmiddel  Berekening
Openbaar vervoer De reistijd volgens de dienstregeling tussen het station van de werknemer zijn woonplaats en het karweiterrein, heen en weer.
Ander vervoersmiddel De reistijd voor de kortste route van het centrum van de werknemer zijn woonplaats naar het karweiterrein, heen en weer. De reistijd wordt bepaald in een redelijke verhouding tot de reistijd per openbaar vervoer over een vergelijkbare afstand.

 

Aantal te vergoeden reisuren

 • De werknemer krijgt extra reistijd volledig vergoed als hij op één karwei maximaal 1 dag moet werken of als hij voor een karwei buiten zijn woonplaats moet overnachten.
 • 2 uren of minder extra reistijd buiten de normale werkdag krijgt de werknemer volledig vergoed als hij langer dan 1 dag op één karwei werkt en dagelijks heen en weer reist. Is deze reistijd langer, dan krijgt hij ten minste 2 uren vergoed.

Hoogte van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de dag waarop de werknemer reist.

Dag Percentage
Ma t/m za 82,8%
Zondag 165,5%
Feestdag 246,6%

 

Bron: artikel 3.7.7

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De functies worden door de werkgever ingedeeld met behulp van het Integraal Systeem van Functiewaardering (ISF). De functies krijgen op basis van de werkzaamheden een score. Deze score vind je in de bijlage.

Bijlagen
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder
 • Jeugd: loontabellen voor werknemers t/m 20 jaar. Op basis van opleidingsniveau of functiegroep wordt de jeugdige werknemer ingedeeld
 • Opstap: loontabel voor werknemers die in het kader van het werkervaringsproject een werkervaringsplaats vervullen of deelnemen aan een ander arbeidsmarktproject
 • Participatie: loontabel voor werknemers die vallen onder de doelgroep loonkostensubsidie Participatiewet

Bron: artikel 3.2 en 3.6.1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volwassen werknemers (21 jaar en ouder) gaan jaarlijks een functiejaar omhoog als ze 1 jaar in dienst zijn, totdat het maximum aantal treden in de schaal is bereikt.

Voor werknemers t/m 20 jaar wordt er per halfjaar gekeken welke leeftijd gehanteerd moet worden:

 • 1e helft van het jaar: leeftijd die de werknemer op 1 april heeft
 • 2e helft van het jaar: leeftijd die de werknemer op 1 oktober heeft

Bron: artikel 3.2.4, 3.2.5 en 7.3

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

Vergoeding reis- en verblijfkosten bij karweiwerk
Voor noodzakelijke extra reis- en verblijfkosten voor karweiwerk krijgt de werknemer een vergoeding.

 • Reiskosten: de hoogte van de vergoeding is de kosten van een reis via de kortst mogelijke route per openbaar vervoer in de laagste klasse.
 • Overnachtingskosten: als de werknemer in verband met de reisverbindingen in een pension moet overnachten, vergoedt de opdrachtgever de overnachtingskosten. Dit gebeurt volgens de in de onderneming geldende regels. Voor bijkomende kosten die niet op een andere manier worden vergoed, betaalt de opdrachtgever de werknemer € 3,40 per dag.

Bron: artikel 3.7.7

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • WGA-premie
  Volgens de wet mag de werkgever tijdens de looptijd van de cao de gedifferentieerde WGA-premie voor 50% inhouden op het loon van de werknemer.

  Bron: artikel 3.8.5
 • Vakbondscontributie
  De werknemer die lid is van een vakbond, heeft in 2019 en 2020 het recht zijn vakbondscontributie te laten onderbrengen in de fiscale vrijstelling van de
  Werkkostenregeling (WKR).

  Bron: artikel 6.7

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar.

Deze dagen kan de werknemer opnemen in geld of vrije tijd. Als de adv-dagen in het loon verwerkt zijn, wordt het brutoloon voor elke adv-dag met 0,383% opgehoogd.

Bron: artikel 4.2

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze wordt niet gehanteerd voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Bijlagen

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar.

Deze dagen kan de werknemer opnemen in geld of vrije tijd. Als de adv-dagen in het loon verwerkt zijn, wordt het brutoloon voor elke adv-dag met 0,383% opgehoogd.

Bron: artikel 4.2

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Overwerk
Er is sprake van overuren als er meer wordt gewerkt dan het vastgesteld dagrooster, als het aantal gewerkte uren meer dan 8 uur is en als er gewerkt wordt op feestdagen of roostervrije zaterdagen en zondagen. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een extra tijd-voor-tijdtoeslag krijgen.

Dag Situatie Opbouwen Uitbetalen
Ma t/m vr De eerste 2 uren direct voorafgaand aan of aansluitend op de normale werkdag 124,1% 0%
Ma t/m vr Overige uren 141,3% 0%
Zaterdag 00.00 - 14.00 uur 146,6% 0%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 163,8% 0%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 182,8% 0%


Bron: artikel 3.7.2

 

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst wordt het behoudt van loon bij het niet verrichten van arbeid door een oorzaak van de werkgever beperkt tot één week. De werkgever betaalt maximaal één week het salaris van de werknemer door.

Bron: artikel 3.9

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. De werknemer moet dit wel schriftelijk doen. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband. De werkgever moet dit ook schriftelijk doen. 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Het contract eindigt op de laatste dag van de kalendermaand. 

Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, is er geen sprake van een opzegtermijn. 

Bron: artikel 1.5 & artikel 7:672 BW  

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 27 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 4.1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent extra vakantiedagen toe op basis van de dienstjaren van de werknemer of op basis van een zesdaagse werkweek. De regelingen zijn als volgt:

 • Dienstjaren
  De werknemer die 25 jaar in dienst is heeft recht op 1 extra vakantiedag per kalenderjaar.
   
 • Zesdaagse werkweek
  De werknemer die volgens het normale dienstrooster per 52 weken een aantal weken 6 dagen per week werkt, ontvangt extra vakantie:
  Situatie Extra vakantiedagen
  Bij maximaal 13 weken van 6 dagen per week 1 extra vakantiedag
  Bij 14 t/m 26 weken van 6 dagen per week 2 extra vakantiedagen
  Bij 27 t/m 39 weken van 6 dagen per week 3 extra vakantiedagen
  Bij minimaal 40 weken van 6 dagen per week 4 extra vakantiedagen

Bron: artikel 4.1

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk 1 juli uitgekeerd.

Bron: artikel 3.7.1

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als deze doordeweeks zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 7.3

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Bron: artikel 3.8

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 52: 100% 
 • Week 53 t/m 104: 70%. Dit kan opgehoogd worden naar 80% als de werknemer meewerkt aan zijn herstel en re-integratie, of als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is en de bedrijfsarts bepaalt dat de werknemer geen duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden meer heeft.

Bron: artikel 3.8

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen lees je in artikel 4.3 en 4.4. van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.