Houtverwerkende industrie

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 15

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur en valt tussen 07.00 en 20.00 uur.

Bron: artikel 15

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer dan 8 uur per dag werkt over de eerste 5 werkdagen van de week of meer dan 40 uur per week. De overuren worden verrekend tegen de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment van overwerk Percentage
De eerste 2 overuren, voorafgaand of aansluitend aan de gewone werktijd per dag 125%
Na de eerste 2 uur overwerk per dag, aansluitend aan de gewone werktijd per dag 150%
Zaterdag 150%
Tussen 23.00 en 05.00 uur 150%


Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op leidinggevend en/of toezichthoudend personeel, administratief personeel, tekenkamerpersoneel, handelsreizigers en/of vertegenwoordigers.

Daarnaast geldt er geen overwerktoeslag voor machinisten, stokers, portiers en bewakers, van wie de werktijden noodzakelijk langer duren in verband met hun normale werkzaamheden.

 Bron: artikel 21

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage
Als werken op zaterdag onderdeel uitmaakt van de reguliere werkweek 125%
Als op een vrije dag binnen de reguliere werkweek moet worden overgewerkt 150%
Werken op zondag 200%
Werken op een feestdag 225%
De uren tussen 20.00 - 07.00 uur, als door omstandigheden alleen maar in de avond/nacht gewerkt kan worden 130%


 Bron: artikel 16, 21 en 23

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een 2- of 3-ploegendienst werkt. De werknemer heeft recht op de volgende ploegentoeslagen:

Dienst Percentage
2-ploegendienst, morgen en- middagploeg tussen 05.00 - 23.00 uur 115%
2-ploegendienst, voor werknemers in een nachtploeg 130%
3-ploegendienst, morgen en- middagploeg 115%
3-ploegendienst, voor werknemers in een nachtploeg 130%


Bron: artikel 22

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een reisurenvergoeding als hij buiten de gemeente waar hij normaal werkt moet werken en hij daar rechtstreeks naartoe reist. De vergoeding geldt voor de uren die hij langer moet reizen dan naar zijn normale werklocatie. De vergoeding per uur is gelijk aan het bruto uurloon.

Bron: artikel 24
 

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Loongroep 0 - loontabel voor werknemers zonder opleiding en ervaring die voor het eerst in de bedrijfstak gaan werken. Werknemers kunnen maximaal 6 maanden in deze loontabel worden ingeschaald
 • Instroomschaal - loontabel voor werknemers die nog niet aan de eisen van de functie voldoen
 • Normloon - het normloon geldt voor werknemers die aan de eisen van de functie voldoen
 • Proeftijd - wanneer werknemers voor het eerst bij een opdrachtgever in dienst treden mogen ze maximaal 2 maanden op het wettelijk minimumloon verloond worden
 • Arbeidsbeperkten - loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking die voor het eerst bij een opdrachtgever in dienst treden

Bron: artikel 9 en 10 

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer die het normloon binnen de loongroep ontvangt, heeft bij voldoende beoordeling elke 2 jaar recht op een periodieke verhoging, tot het maximum van de loongroep is bereikt.

Werknemers die in de instroomschalen zitten, hebben elk jaar recht op een tredeverhoging.

Bron: artikel 10

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding 

  De werknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding als de woon-werk afstand meer dan 10 kilometer bedraagt en de opdrachtgever niet voor vervoer heeft gezorgd. De afstand wordt berekend aan de hand van de postcodes van het woonadres en van de werkplaats. De vergoeding bedraagt:

  Afstand Vergoeding
  0 t/m 10 km geen
  11 t/m 15 km € 95,- per maand
  16 t/m 20 km € 121,- per maand
  21 km of meer € 160,- per maand


  De werknemer ontvangt deze vergoeding als hij minimaal 4 reisdagen per week heeft. Bij 1, 2 of 3 reisdagen per week heeft hij recht op respectievelijk 25%, 50% en 75% van bovenstaande vergoedingen.

  De werknemer die met het openbaar vervoer reist, die heeft recht op een vergoeding voor de reiskosten op basis van het laagste tarief, als de afstand woon-werk meer dan 10 kilometer bedraagt.

 • Gereedschapsvergoeding
  De werknemer heeft recht op een gereedschapsvergoeding voor aanschaf en onderhoud van gereedschap als de opdrachtgever deze niet verstrekt. De vergoeding bedraagt € 2,98 per week.

 • Werkkledingvergoeding
  De werknemer heeft recht op een werkkledingvergoeding als binnen de organisatie het gebruik van werkkleding nodig is en de kleding niet door de opdrachtgever wordt verstrekt. De vergoeding bedraagt € 0,59 per gewerkte dag.

 • EHBO-vergoeding
  De werknemer die een EHBO-diploma heeft en binnen de organisatie is aangesteld als EHBO-er, ontvangt een vergoeding van € 6,27 per week.

 • BHV-vergoeding
  De werknemer die geen EHBO-diploma heeft maar wel een BHV-diploma, en die is aangesteld als BHV-er ontvangt een vergoeding van € 2,96 per week.

 • Diplomavergoeding
  Werknemers van 21 jaar en ouder die een VEV-diploma hebben of een vakexamendiploma bezitten voor kwalificaties, die onder het beheer van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vallen en de daaropvolgende of verwante kwalificaties, ontvangen een diplomavergoeding van € 5,96 per week.

Bron: artikel 11-13

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Als werknemers dit willen kan de vakbondscontributie fiscaal gefaciliteerd op het brutoloon ingehouden worden
 • De opdrachtgever is verplicht aangesloten bij de collectieve WGA-gat verzekering voor zijn werknemers via de Stichting Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende industrie of via een eigen, minimaal gelijkwaardige verzekering. De premie wordt ingehouden op het loon van de werknemer

Bron: artikel 27a en 35

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 15,5 adv-dagen per jaar. Dit is op basis van de standaard arbeidsduur van 40 uur per week. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bij een afwijkende arbeidsduur per week, heeft de werknemer recht op het volgende aantal adv-dagen:

Arbeidsduur per week Adv-dagen
39 uur 10 dagen
38 uur 4,21 dagen
37,5 uur 1,2 dagen


Bron: artikel 15 en 40

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja. de werknemer kan ervoor kiezen om de overwerktoeslag in vrije tijd uit te keren.

Bron: artikel 21

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 15,5 adv-dagen per jaar. Dit is op basis van de standaard arbeidsduur van 40 uur per week. Deze dagen kan de werknemer opnemen in vrije tijd.

Bij een afwijkende arbeidsduur per week, heeft de werknemer recht op het volgende aantal adv-dagen:

Arbeidsduur per week Adv-dagen
39 uur 10 dagen
38 uur 4,21 dagen
37,5 uur 1,2 dagen


Roostervrije uren kunnen, in overleg met de opdrachtgever, door de werknemer worden verkocht tegen het voor de werknemer geldende uurloon. Afspraken over het verkopen van roostervrije dagen vinden telkens per kalenderjaar op ondernemingsniveau plaats in overleg met de ondernemingsraad.

Bron: artikel 15 en 40

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja. de werknemer kan ervoor kiezen om de vergoeding voor overuren en/of overwerktoeslag in vrije tijd uit te keren.

Bron: artikel 21

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 2 jaar.

Bron: artikel 7

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 7

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bij werknemers van 45 jaar en ouder, moet de werkgever minimaal twee maanden van tevoren opzeggen. Wanneer de werknemer of werkgever op wil zeggen, dan moet dit altijd schriftelijk gebeuren.

Bron: artikel 7

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar.

Op basis van leeftijd dat de werknemer bereikt in het betreffende dienstjaar heeft de werknemer recht op het volgende aantal extra vakantiedagen:

Leeftijd Extra vakantiedagen per jaar
56 jaar 2 dagen
57 jaar 3 dagen
58 jaar 4 dagen
59 jaar 5 dagen
60 jaar en ouder 6 dagen


Als de werknemer op 1 januari van het dienstjaar jonger is dan 18 jaar en het hele afgelopen jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op 5 extra vakantiedagen per jaar. 

Bron: artikel 25

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer die 25 jaar onafgebroken in dienst is, heeft recht op 2 extra verlofdagen. 

Bron: artikel 25

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk 1 juni uitgekeerd.

Bron: artikel 25

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 19 en 20

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Maand 1 t/m 3: 100% loondoorbetaling
 • Maand 4 t/m 6: 90% loondoorbetaling, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • Maand 7 t/m 12: 85 % loondoorbetaling, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • 2e jaar: 80% loondoorbetaling

Bron: artikel 27

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 26 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.