Groothandel in groenten en fruit (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 10.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt minimaal 3 uur.

Bron: artikel 10.1

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer gemiddeld meer werkt dan 38 uur per week. Het gemiddelde wordt maandelijks (of 4-wekelijks) bepaald. De gewerkte uren op zon- en feestdagen worden niet meegerekend bij de bepaling van het aantal overuren op maandbasis (of 4-wekenbasis).

Voor chauffeurs internationaal wordt het aantal overuren over een periode van 2 weken bepaald, waarbij onder overuren worden verstaan de uren boven de 76 uur per periode van 2 weken. 

De overuren van werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen A t/m G (geldt niet voor chauffeurs) worden verrekend tegen 135% van het bruto uurloon.

Voor chauffeurs (nationaal en internationaal) geldt voor de eerste 7 overuren per week een percentage van 130% van het bruto uurloon en voor de overige uren een percentage van 150%.

Bron: artikel 15, 16 en 38

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen A t/m G een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 140%
Ma - vr 19.00 - 23.00 uur 125%
Ma - vr 23.00 - 24.00 uur 140%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 140%
Zaterdag 15.00 - 23.00 uur 125%
Zaterdag 23.00 - 24.00 uur 200%
Zondag 00.00 - 23.00 uur 200%
Zondag 23.00 - 24.00 uur 140%
Feestdag (geen zondag)   200%
Feestdag (vallend op zondag)   300%


Als de zaterdag binnen de vijfdaagse werkweek valt of wanneer alleen op zaterdag wordt gewerkt, is de onregelmatigheidstoeslag op zaterdag van 15.00 uur tot 19.00 uur niet van toepassing.

De toeslagen op maandag t/m zaterdag zijn niet van toepassing op chauffeurs (niet zijnde heftruckchauffeurs).

De feestdagtoeslagen gelden voor alle werknemers.

Bron: artikel 11 , 12 en 17

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

  • Jeugdschaal - loontabel voor werknemers tot en met 20 jaar. Voor 20-jarigen gelden er 2 extra ervaringstreden voor als de werknemer al 1 of 2 jaar in dezelfde functiegroep zit.
  • Volwassenschaal - loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder. Werknemers die de sector instromen en al beschikken over enige kennis en ervaring komen in de aanstellingsschaal.
  • Participatieschaal - loontabel voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet.

Bron: artikel 19 en bijlage XII

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De volwassen werknemer (21 jaar en ouder) heeft elk jaar op 1 januari recht op een tredeverhoging als hij een jaar in de functiegroep zit. Als de werknemer in de eerste helft van het kalenderjaar 21 jaar is geworden, dan krijgt hij de eerstvolgende 1 januari een trede verhoging.

De jeugdige werknemer gaat omhoog met zijn leeftijd. Als een 20-jarige werknemer 1 of 2 jaar in dezelfde functiegroep heeft gezeten, wordt hij ingeschaald in trede 1 of 2.

Werknemers in de functiegroepen H en I hebben jaarlijks recht op een loonsverhoging op basis van de volgende beoordelingssystematiek:

Normaal of goed functioneren in H: 2,5% uitgaande van het salaris in het midden van de salarisschaal
Normaal of goed functioneren in I: 2,8% uitgaande van het salaris in het midden van de salarisschaal
Aantoonbaar slecht functioneren: Geen verhoging
Geen beoordeling: De salarisverhoging bedraagt één tiende van het verschil tussen het maximum en minimum salarisbedrag in groep H of I, totdat het maximum aantal van 10 functiejaren in de groep is bereikt.


Bron: artikel 19 en 20

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)