Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week. Bij een werkweek van 40 uur heeft de werknemer recht op 104 adv-uren per jaar.

Bron: artikel 5.1.1 en 7.1.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het dagdienstrooster van maandag tot en met vrijdag ligt tussen 06.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen 06.00 uur en 13.00 uur.

Het 2-ploegendienstrooster ligt tussen maandag 00.00 uur en zaterdag 18.00 uur en voor het 3-ploegendienstrooster geldt dat er tussen het einde en het begin van het dienstrooster een onafgebroken rustperiode ligt van 30 uur.

Bron: artikel 7.1.1

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer langer moet werken dan het vastgestelde dienstrooster (zie 'standaard werkdag'). Voor deeltijdwerkers is sprake van overwerk als de normale arbeidsduur van 38 uur wordt overschreden. Voor overuren gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment Percentage
Ma - vr 130%
Zaterdag 150%
Zon- en feestdag 200%*


*Na 80 gewerkte uren per jaar op zon- en feestdagen geldt een percentage van 150%. Dit geldt niet voor chauffeurs.

Werknemers uit de volgende functiegroepen hebben geen recht op een overuurtoeslag:

  •  Functiegroep 6
  • Functiegroep 4 en 5, voor zover zij een leidinggevende commerciële of zelfstandige
    functie vervullen, waarbij de noodzaak tot overwerk door de werknemer zelf wordt
    bepaald.

Bron: artikel 5.2.1 en 5.2.3

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Percentage
Zaterdag 150%
Zon- en feestdag 200%*


*Na 80 gewerkte uren per jaar op zon- en feestdagen geldt een percentage van 150%. Dit geldt niet voor chauffeurs.

De werknemer heeft naast deze onregelmatigheidstoeslag geen recht op een overuurtoeslag als beide toeslagen van toepassing zijn.

Bron: artikel 5.2.3

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een ploegendienstrooster werkt. De ploegenuren worden vergoed tegen de volgende percentages van het bruto uurloon:

Situatie Percentage
2-ploegendienst 115%
3-ploegendienst 120%
Ploegenuren na zaterdag 13.00 uur 175%


Bij overwerk in ploegendienst gelden alleen de overwerktoeslagen (zie 'Afspraken voor overuren')

Bron: artikel 5.1.2

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen referentiefuncties.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabel:

  • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers

Bron: artikel 6.1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een tredeverhoging als ze voor 1 juli in dienst waren en nog in dezelfde trede zitten. Jeugdige werknemers gaan met hun leeftijd omhoog.

Bron: artikel 6.1

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 104 uur arbeidsduurverkorting (adv) per jaar. Wanneer de werknemer 38 uur per week werkt, zitten de adv-uren in het loon verrekend. Werkt de werknemer 40 uur per week, dan mag de werknemer de adv-uren opbouwen of laten uitbetalen als een bruto vergoeding.

Bron: artikel 5.1.1

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)