Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week. De arbeidsduur voor chauffeurs zal per onderneming worden geregeld. 

Bron: artikel 7

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur. 

Bron: artikel 7

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer buiten het geldende rooster moet werken. Voor overuren gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment Percentage
Maandag 00.00 - zaterdag 12.00 uur 150%
Zaterdag 12.00 - 24.00 uur 200%


Over de uren van overwerk wordt geen ploegen-, avond- of nachttoeslag (zie afspraken onregelmatigheidstoeslag) toegekend. De overwerktoeslag is niet van toepassing op chauffeurs.

Deeltijdwerkers die meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, maar waardoor de normale arbeidsduur niet wordt overschreden, hebben recht op een meerwerktoeslag van 20%.

Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 18.00 - 22.00 uur 115%
Alle dagen 22.00 - 07.00 uur 125%


De toeslagen gelden niet voor chauffeurs.

Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op onderstaande ploegentoeslagen als hij werkt in een 2- of 3-ploegendienst. 

Moment Percentage Opmerking
Maandag 00.00 - 06.00 uur* 150%  
Maandag 06.00 - vrijdag 24.00 uur 112% Geldt voor de ochtend- en middagploeg
Maandag 06.00 - vrijdag 24.00 uur 127% Geldt voor de nachtploeg
Zaterdag 00.00 - 18.00 uur  150% Niet van toepassing voor chauffeurs
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur* 200% Niet van toepassing voor chauffeurs


*De nachttoeslag (zie afspraken onregelmatigheidsuren) over deze uren komt te vervallen.

Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen.

  • Standaard loontabel - Loontabel voor werknemers groenten- en fruitverwerkende industrie
  • Aanlooptreden - loontabel voor werknemers die bij hun indiensttreding nog niet over de kwaliteiten en ervaring beschikken die voor de functie vereist zijn. De werknemer mag maximaal 6 maanden in trede A1 en 6 maanden in trede A2 ingeschaald worden.
  • Lagere functiegroep - werknemers, ingedeeld in de groepen IV en hoger, die bij hun indiensttreding nog niet over de kwaliteiten en ervaring beschikken die voor de functie vereist zijn, mogen voor maximaal 6 maanden 1 functiegroep lager ingedeeld worden dan hoort bij hun functie.
  • Participatieschaal/bbl-schaal - loontabel voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn 100% van het wettelijk minimumloon te
    verdienen. Deze loontabel geldt ook voor bbl-ers. 

Bron: artikel 8 en 9

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een periodieke verhoging als ze voor 1 juli in dienst waren.

Bron: artikel 9

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 9,5 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 7

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)