Grafimedia (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard arbeidsduur per week. Opdrachtgever en werknemer maken afspraken over zowel de arbeidsduur per periode als over de werktijden.

Bron: artikel 3.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag. Het dagdienstvenster is van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Opdrachtgever en medezeggenschap kunnen op bedrijfs- en/of afdelingsniveau een afwijkend dagdienstvenster afspreken.

Bron: artikel 3.2 en 3.3

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van meeruren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever plotseling meer moet werken dan volgens het afgesproken rooster. De werknemer heeft in dat geval recht op de volgende percentages van het bruto uurloon:

Dag  Tijd Percentage
Maandag 00.00 - 06.00 uur 175%
Di - vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 175%
Ma - vr 06.00 - 20.00 uur 125%
Ma - vr  20.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 14.00 uur 150%
Zaterdag 14.00 - 24.00 200%
Zon- en feestdag   200%


Voor werknemers in zeefdruk- & signbedrijven gelden afwijkende regelingen voor meeruren:

  • Als sprake is van meeruren op maandag t/m zaterdag
    • bij meeruren tussen 06.00 uur en 24.00 uur wordt geen toeslag verleend
    • bij meeruren tussen 00.00 uur en 06.00 uur geldt een percentage van 125% 
  • Als sprake is van meeruren op zondag en/of een feestdag geldt een percentage van 150% 

Bron: artikel 3.5, 4.3 en 9.3

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de ingeroosterde diensten van de werknemer geheel of gedeeltelijk buiten het dagdienstvenster vallen. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Maandag 00.00 - 06.00 uur 175%
Di - vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 175%
Ma - vr 06.00 - 08.00 uur 125%
Ma - vr 18.00 - 20.00 uur 125%
Ma - vr 20.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 14.00 uur 150%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 200%*
Zon- en feestdag   200%**


*Werknemers die, naast hun normale werkzaamheden, op zaterdag werken in een winkel, ontvangen op zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur een vergoeding van 133,33% van het bruto uurloon.

**Voor bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van het dagbladbedrijf geldt voor werk op een feestdag en op zondagavond van 19.00 uur tot 24.00 uur een percentage van 250%.

De onregelmatigheidstoeslagen gelden niet voor werknemers die werktijdafspraken hebben op eigen verzoek. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Voor montagemedewerkers in de buitendienst werkzaam in het signbedrijf geldt de reistijd heen en terug naar de externe locatie als normale werktijd. Op deze reistijd is de onregelmatigheidstoeslag niet van toepassing. 

Bron: artikel 3.4, 4.3, 9.2, 10.3 en 10.4

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer werkt in een 2-ploegendienst met vroege en late diensten (geen nachtdiensten). In een cyclus van 2 opeenvolgende weken lossen werknemers elkaar in ploegen af op ten minste 2 dagen per week.

Op maandag tot en met vrijdag ligt de begintijd van de vroege diensten tussen 06.00 en 07.00 uur en eindigen de late diensten tussen 19.00 en 24.00 uur.

Bij een 2-ploegendienstrooster geldt een correctiefactor van 5% op de onregelmatigheidstoeslag voor iedere week waarin 2 of meer vroege diensten beginnen of 2 of meer late diensten eindigen. Gerekend over een periode van 2 weken ontstaat een gemiddelde correctiefactor op de onregelmatigheidstoeslag en dat percentage wordt toegevoegd aan de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag.

Bron: artikel 3.4

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor montagemedewerkers in de buitendienst werkzaam in het signbedrijf geldt de reistijd heen en terug naar de externe locatie als normale werktijd. Op deze reistijd is de onregelmatigheidstoeslag niet van toepassing. 

Bron: artikel 9.2

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

  • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers
  • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die nog niet alle taken van hun functies kunnen vervullen
  • Participatiewet - loontabel voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet

Bron: artikel 2.1 en 2.2

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een loonsverhoging van 3%. Als de werknemer nog geen 6 maanden in dienst is, dan krijgt hij de eerste loonsverhoging pas na 6 maanden in dienst te zijn. Vervolgens krijgt hij jaarlijks per 1 januari de verhoging.

Afwijkend van bovenstaande hebben werknemers in de aanloopschaal elke 1 januari en 1 juli recht op een loonsverhoging van 10%.

Bron: artikel 2.4

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*
De verhoging is niet van toepassing voor werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen.

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-08-2021 Loonsverhoging van € 0,18 op de vast overeengekomen bruto uurlonen Bron: artikel 2.2

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)