Graanbe- en verwerkende Bedrijven (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 3.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur.

Bron: artikel 3.1

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de normale arbeidsduur wordt overschreden. Voor deze uren gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment Percentage
Tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 13.00 uur 150%
Tussen zaterdag 13.00 uur en maandag 06.00 uur 200%*

*Voor chauffeurs geldt tussen maandag 04.00 uur en maandag 06.00 uur een percentage van 150%.

Als de werknemer in dagdienst (met uitzondering van de graanoogstperiode) na een werkdag overwerk moet verrichten op uren die vallen tussen 22.00 uur en de aanvang van de normale dienst, ontvangt hij voor deze uren naast en boven de genoemde beloning, evenveel vrije uren met behoud van salaris. Hiervoor geldt wel:

 • De vrije uren moet de werknemer opnemen tussen het begin en het einde van de normale dienst, volgende op het overwerk.
 • Als de uren niet worden opgenomen direct na afloop van het overwerk dan vervallen deze vrije uren.
 • Als het overwerk begint op of na 06.00 uur 's ochtends, heeft de werknemer geen recht op de vrije uren.

Voor werknemers in ploegendienst geldt dat als ze na een normale roosterdienst overwerk moeten verrichten, en ze niet aan de minimale rusttijd van 9 uur tussen overwerk en aanvang reguliere diensttijd zijn gekomen, ze naast en boven de genoemde beloning evenveel vrije uren met behoud van salaris krijgen. Hiervoor geldt wel:

 • De vrije uren moet de werknemer opnemen tussen het begin en het einde van de normale dienst, volgende op het overwerk.
 • Als de uren niet worden opgenomen direct na afloop van het overwerk dan vervallen deze vrije uren.

Alle bovenstaande overwerkregelingen zijn niet van toepassing op de volgende categorieën werknemers:

 • commerciële werknemers zoals winkelchefs, verkopers, vertegenwoordigers en voorlichters; 
 • leidinggevende werknemers, tenzij door hun chef uitdrukkelijk een opdracht tot het verrichten van overwerk is gegeven.

Bron: artikel 4.7

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemer moet werken op een feestdag. Voor de uren op een feestdag (niet vallend op een zondag) ontvangt de werknemer 300% van het bruto uurloon.

Winkelpersoneel dat volgens dienstrooster moet werken na 18.00 uur, ontvangt een vergoeding van 150% van het bruto uurloon. Voor de uren op zaterdagmiddag na 13.30 uur ontvangt het winkelpersoneel een vergoeding van 133,33% van het bruto uurloon.

Bron: artikel 3.6 en 4.7

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een ploegendienstrooster tussen maandag 06.00 uur en vrijdag 24.00 uur.

Ploeg Percentage
2-ploegendienstrooster (dag- en avonddienst) 113%
2-ploegendienstrooster (dag- en nachtdienst) dagdienst 105% en nachtdienst 127%
3-ploegendienstrooster 118%
Ploegendienst op zaterdag tussen 00.00 - 18.00 uur 150%


Bron: artikel 5.1

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de werknemer buiten de uren van het dagdienstrooster moet werken, maar daardoor niet het vastgestelde dienstrooster overschrijdt. Voor deze uren gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment Percentage
Verschoven uren tussen 06.00 - 24.00 uur 118%
Verschoven uren tussen 24.00 - 06.00 uur 127%


Bron: artikel 5.2

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

 • Standaard loontabel - loontabel voor zowel jeugdige als volwassen werknemers
 • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die bij indiensttreding nog niet over voldoende ervaring beschikken die voor de functie vereist is. De werknemer mag maximaal 6 maanden in de aanloopschaal zitten. Voor werknemers in groep 4 of hoger kan de aanloopschaal met 6 maanden worden verlengd.
 • Participatiewet - loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking die vallen onder de Participatiewet. Deze werknemers kunnen voor maximaal 3 jaar ingeschaald worden in salarisgroep 1a.
 • Jeugdig winkelpersoneel - loontabel voor winkelpersoneel tot en met 20 jaar

Bron: artikel 4.1, 4.5 en 4.6

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 maart recht op een trede verhoging als ze voor 1 september in dienst waren.

Als de opdrachtgever gebruikt maakt van het ORBA-systeem, dan heeft de werknemer recht op een verhoging op basis van onderstaand beoordelingssysteem:

 • Bij beoordeling 'onvoldoende' geldt geen of een 0,5 periodiek
 • Bij beoordeling 'voldoende' geldt 1 periodiek
 • Bij beoordeling 'uitmuntend/boven verwachting' geldt 1 of 1,5 periodiek

Bron: artikel 4.6

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 2 uur arbeidsduurverkorting (adv) per week. Wanneer de werknemer 38 uur per week werkt, zitten de adv-uren in het loon verrekend. Werkt de werknemer 40 uur per week, dan mag de werknemer de adv-uren opbouwen of laten uitbetalen als een bruto vergoeding.

Bron: artikel 3.2

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)