Geestelijke gezondheidszorg

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week. Voor een arts in opleiding is de standaard arbeidsduur 38 uur per week. De werknemer met een solistische functie of de werknemer op een kleine afdeling heeft ook een standaard arbeidsduur van 38 uur per week als dit overeengekomen is.

In overleg tussen opdrachtgever en werknemer kan een arbeidsduur worden overeengekomen van maximaal 2087 uur per jaar (gemiddeld 40 uur per week).

Bron: artikel 2.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag. De werknemer krijgt een werktijdenregeling of een rooster. Op verzoek van de werknemer kan er een vijfdaagse werkweek van 7,2 uur per dag worden afgesproken.

Bron: artikel 2.2 en 2.3

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er in opdracht van de opdrachtgever boven de arbeidsduur (vastgesteld in de werktijdenregeling of het rooster) wordt gewerkt.

De werknemer heeft recht op een overwerkvergoeding zoals weergeven in onderstaande tabel. Werknemers met een salaris boven de €4.689 per maand (€4.788 per 01-06-2021) ontvangen deze vergoeding voor de uren die ze meer dan 4 uur gemiddeld per week overwerken. Voor de arts in opleiding tot specialist (AIOS) geldt dit pas voor de uren boven de gemiddeld 10 uur overwerk per week. 

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 06.00 - 22.00 uur 125%*
Ma - vr 22.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 175%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
Zon- en feestdag   200%
24 en 31 december 18.00 - 24.00 uur 200%
Vrije dag**   175%


*maximaal 5 uur in een periode van 7 achtereenvolgende doordeweekse dagen, daarna geldt een percentage van 150%.
**Vrije dagen zijn de dagen waarop de werknemer niet hoeft te werken volgens zijn werktijdenregeling of rooster (geen zon- en feestdagen).

Voor deeltijdwerkers gelden bovenstaande percentages voor de overuren die in een werktijdenregeling/roosterperiode gemiddeld de voltijd-arbeidsduur per week overschrijden. 

Bron: artikel 4.1 - 4.4

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemer werkt op afwijkende uren. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage*
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 144%
Ma - vr 06.00 - 07.00 uur 122%
Ma - vr 20.00 - 22.00 uur 122%
Ma - vr 22.00 - 24.00 uur 144%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 149%
Zaterdag 06.00 - 08.00 uur 138%
Zaterdag 12.00 - 22.00 uur 138%
Zaterdag 22.00 - 24.00 uur 149%
Zon- en feestdag   160%
24 en 31 december 18.00 - 24.00 uur 160%


*de toeslag wordt maximaal berekend over een bruto uurloon van €16,37 (€16,72 per 01-06-2021)


Bron: artikel 4.7 - 4.9

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De opdrachtgever kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van een eerder vastgesteld(e) werktijdenregeling of rooster. Als daardoor een vastgestelde dienst verschuift binnen 24 uur tussen melding door de opdrachtgever en aanvang van de nieuwe dienst, dan ontvangt de werknemer naast het uurloon over de uren van die verschoven dienst een vergoeding van de uren als overwerk (zie onderdeel 'afspraken voor overuren').

Bron: artikel 2.6

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen referentiefuncties.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen.

 • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg met minimaal 1 jaar ervaring (schaal 10 t/m 40). Voor schaal 45 t/m 60 zijn 2 functiejaren ervaring vereist en voor schaal 65 t/m 80 zijn dit 3 functiejaren. De opdrachtgever kan in overleg met de werknemer afspreken dat voor de toepassing van deze loontabel minder ervaring nodig is. 
 • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die nog niet voldoende ervaring hebben om de standaard loontabel te kunnen toepassen.
 • Participatieschaal - loontabel voor werknemers die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie én behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
 • Bbl-leerling niveau 2 - loontabel voor werknemers die een opleiding volgen tot helpende (niveau 2).
 • Bbl-leerling niveau 3, 4 of 5 - loontabel voor werknemers die een opleiding volgen tot  verzorgende (niveau 3) of verpleegkundige (niveau 4 of 5: HBO-V na propedeuse).
 • Medisch specialist - loontabel voor werknemers die als medisch specialist staan ingeschreven in het register van de RGS van het KNMG, waaronder: psychiater, kinderarts, klinisch geriater, internist en neuroloog.
 • Artsen in opleiding - loontabel voor werknemers die een opleiding volgen tot specialist (AIOS).

Bron: H3 en H8

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.

Een voldoende beoordeling is voorwaarde voor de overgang van de functionele schaal A naar de functionele schaal B. Wanneer er geen beoordeling heeft plaatsgevonden dan geldt dit automatisch als een voldoende beoordeling.

Bron: artikel 3.9 en 7.2

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-06-2021 Loonsverhoging 2,10% Bron: preambule
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Woon-werkverkeer
  De (fulltime) werknemer krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks heen en weer reizen van zijn woning naar zijn werk. De maximale vergoeding is € 157,38 per maand. Een eigen bijdrage van € 26,77 wordt hiervan afgehaald.
 • Dienstreizen en verblijfkosten
  Werknemers die in opdracht van de opdrachtgever reis- en verblijfkosten maken, krijgen deze kosten vergoed. Voor de verblijfkosten gelden de noodzakelijk gemaakte kosten. Voor de dienstreizen gemaakt met een eigen auto geldt een vergoeding van € 0,36 per kilometer.

Bron: artikel 5.1

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

 • De vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en de bijbehorende overwerktoeslagen (zie onderdeel 'afspraken overuren').

Voor uitzendkrachten is het alleen mogelijk om het toeslagdeel van het overwerkuur op te nemen als tijd-voor-tijd. 

Bron: artikel 4.3

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

 • De vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en de bijbehorende overwerktoeslagen (zie onderdeel 'afspraken overuren').
 • De werknemer ontvangt voor de uren van de bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst, dag- en nachtaanwezigheidsdienst een compensatie in vrije tijd. Voorwaarde is dat de werknemer een salaris heeft onder nummer 89 van de inpassingstabel.

Bron: artikel 4.3 en 4.18

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 1.2

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 1.2

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao hanteert de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van 1 maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van 2 maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van 3 maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van 4 maanden.

Het einde van de opzegtermijn valt samen met de laatste dag van de betalingsperiode.

Bron: artikel 1.5 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent 20 wettelijke vakantiedagen (144 uur) en 3,06 bovenwettelijke vakantiedagen (22 uur) per jaar.

Bron: artikel 2.11

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer ontvangt per kalenderjaar 35 verlofuren in de vorm van een levensfasebudget (LFB).

Bron: artikel 2.18 

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 3.15 en 3.16

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het jaarlijks aantal te werken uren door de werknemer wordt verminderd met 7,2 uur voor elke feestdag die niet op een zaterdag of zondag valt (bij een voltijd-arbeidsduur). De cao kent de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag
 • De bijzondere feest- en gedenkdagen die de opdrachtgever in overleg met de ondernemingsraad heeft vastgesteld.

Bron: artikel 2.8 en 11.18

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer de eerste 104 weken recht op 70% loondoorbetaling. Daarnaast heeft de werknemer nog recht op de volgende aanvulling:

 • Week 0 t/m 26 - aanvulling tot 100%
 • Week 27 t/m 52 - aanvulling tot 90%
 • Week 53 t/m 78 - aanvulling tot 80%
 • Week 79 t/m 104 - aanvulling tot 75%

De werknemer ontvangt altijd tenminste he wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 6.5

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 artikel 25 t/m 34 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 8,33% van het jaarsalaris.

Bron: artikel 3.17

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • 12,5-jarig dienstjubileum - een kwart maandsalaris bruto
 • 25-jarig dienstjubileum - een half maandsalaris bruto
 • 40-jarig dienstjubileum - een maandsalaris netto
 • Bij toekenning van ouderdoms- of flexpensioen - een half maandsalaris bruto

Bron: artikel 3.19

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkering:

 • In november 2021 ontvangt de werknemer die op 1 november 2021 in dienst is een eenmalige uitkering van maximaal € 500 bruto. Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van het dienstverband.

Bron: preambule