Beroepsgoederenvervoer

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 53

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt minimaal 6 uur en maximaal 10 uur.

Bron: artikel 53

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren in de volgende situaties:

 • er wordt meer gewerkt dan 40 uur per week.
 • voor oproepkrachten zijn de uren boven de 8 uur per dag overuren.
 • voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen zijn de uren boven de 40 uur per week tot zaterdag 07.00 uur overuren.

De overuren worden op de volgende manieren verrekend:

 • Overuren worden verrekend tegen 130% van het bruto uurloon.
 • Voor administratief en technisch personeel geldt daarnaast dat overuren op roostervrije dagen verrekend worden tegen 200% van het bruto uurloon.

Indien de overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag samenlopen, wordt alleen de onregelmatigheidstoeslag uitgekeerd.

Bron: artikel 10, 27 en 29

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.​

Dagen  Tijd       Percentage Opmerking
Zaterdag      00.00 - 00.00  uur 150%  
Zaterdag     07.00  - 00.00 uur 200% Voor rijdend personeel op dubbelbemande voortuigen
Zondag         00.00 - 00.00 uur 200%  
Feestdag     00.00 - 00.00 uur 200%  
             
Ma-Zo 00.00 - 05.00 uur 119%  
Ma-Zo 21.00 - 00.00 uur 119%  
             
Ma-Vr 00.00 - 06.00 uur 145% Bij een dagvenster van 06.00-18.00 uur
Ma-Vr 18.00 - 24.00 uur 135% Bij een dagvenster van 06.00-18.00 uur
Ma-Vr  00.00 - 06.00 uur 145% Bij een dagvenster van 07.00-19.00 uur
Ma-Vr   06.00 - 07.00 uur 135% Bij een dagvenster van 07.00-19.00 uur
Ma-Vr  19.00 - 24.00 uur 135% Bij een dagvenster van 07.00-19.00 uur


​Indien de overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag samenlopen, wordt alleen de onregelmatigheidstoeslag uitgekeerd.

In overleg kunnen de werknemer en opdrachtgever afspreken dat de zaterdag en/of zondag als normale werkdag gelden en daarvoor in de plaats andere dagen worden aangewezen als normale roostervrije dag. Voor de zaterdag en/of zondag geldt dan geen toeslag en voor de aangewezen dagen gelden dan de onregelmatigheidstoeslagen van de zaterdag en/of zondag.

Bron: artikel 33, 37 en 55

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een ploegendienst.

Dienst Percentage
2 ploegendienst (vroege- en late dienst) 108,75%
2 ploegendienst (dag- en nachtdienst) 111,25%
3 ploegendienst 113,75%


Indien de toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix (zie vergoedingen) en de ploegendiensttoeslag samenlopen, wordt alleen de ploegendiensttoeslag uitgekeerd.

Bron: artikel 36

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een vuilwerktoeslag als hij werkt met artikelen die voor de gezondheid schadelijk zijn en/of verontreiniging veroorzaken. Deze toeslag bedraagt maximaal € 31,97 per 4 weken of € 34,73 per maand.

Bron: artikel 38

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die werken op mobiele kranen hebben recht op een reistijdvergoeding. Het gaat hierbij om de reistijd van de woning naar het werk en terug. Wanneer de werknemer in een andere plaats werkt dan zijn eigen woongemeente, dan geldt de reistijdvergoeding niet voor de eerste 60 minuten per dag.

De reistijd wordt vergoed op basis van het bruto uurloon.

Bron: artikel 47

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Volwassen werknemers - loontabel voor werknemers van 22 jaar en ouder. 
 • Mintreden - loontabel voor werknemers van 22 jaar en ouder die bij indiensttreding nog niet beschikken over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke nodig is voor de vervulling van een functie in schaal A, B en C.
 • Jeugdige werknemers met TCVT-certificaat - loontabel voor werknemers van 21 jaar en jonger die in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan (maximum schaal D).
 • Jeugdige werknemers zonder TCVT-certificaat - loontabel voor werknemers van 21 jaar en jonger die niet in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan. 
 • Oproepkrachten - loontabel voor werknemers die door de werkgever incidenteel in dienst zijn genomen voor minder dan 5 achtereenvolgende dagen.
 • Leerlingen - loontabel voor leerlingen van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
 • Goederenvervoer (KNV) - loontabel voor werknemers die werkzaam zijn bij ondernemingen waarop voorheen de cao Goederenvervoer Nederland van toepassing was.
 • Schaal A' (A1) - loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Bron: artikel 10, 11, 19, 20, 22 en 69

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De volwassen werknemers hebben na elk vol functiejaar recht op een trede verhoging.
De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum hiervan is de eerste dag van de betalingsperiode die volgt op de verjaardag.

Bron: artikel 20 en 21

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  Werknemers die dienst hebben buiten de standplaats krijgen de werkelijk betaalde reiskosten vergoed. Behalve als de werknemer gebruik kan maken van kosteloos vervoer.

  Bron: artikel 39
   
 • Reiskostenvergoeding bij verplaatsing bedrijf
  Bij verplaatsing van het bedrijf en bij overplaatsing van de werknemer heeft de werknemer gedurende één jaar recht op een vergoeding voor de extra reiskosten woon/werkverkeer. De vergoeding is € 0,19 per km.

  Bron: artikel 39
   
 • Reiskostenvergoeding werknemers mobiele kranen
  Werknemers die werken op mobiele kranen hebben recht op vergoeding van de reiskosten. De kosten van het reizen met openbaar vervoer worden in de laagste klasse vergoed. De vergoeding voor het gebruik van een eigen personenauto bedraagt € 0,23 per km. Als er in opdracht van de werkgever meerdere personen meerijden, dan bedraagt de vergoeding € 0,25 per km.

  Bron: artikel 48
   
 • Verblijfkostenvergoeding
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de gemaakt kosten onderweg, zoals maaltijden, consumpties en sanitaire voorzieningen. De vergoedingen zijn als volgt:
   
  Eendaagse ritten Vergoeding
  korter dan 4 uur geen
  langer dan 4 uur € 0,63 netto per uur
  tussen 18.00 - 24.00 uur, indien vertrek voor 14.00 uur € 2,90 netto per uur
  indien vertrek na 14.00 uur en tenminste 12 uur afwezig € 12,10 netto toeslag
   
  Meerdaagse ritten Vergoeding
  eerste dag € 1,28 netto per uur
  tussen 17.00 - 24.00 uur, indien vertrek voor 17.00 uur € 2,90 netto per uur
  tussentijdse dagen € 50,16 netto per dag
  laatste dag € 1,28 netto per uur
  tussen 18.00 - 24.00 uur € 2,90 netto per uur
  tussen 24.00 - 06.00 uur € 1,28 netto per uur
  tussen 24.00 - 06.00 uur, indien aankomst na 12.00 uur € 2,90 netto per uur
  vergoeding overstaan € 12,10 netto per dag
   
  Deze vergoedingen gelden ook voor werknemers op mobiele kranen. Indien de werknemer moet overnachten en er op de mobiele kraan een slaapcabine ontbreekt, dan worden de logieskosten vergoed. De standaard verblijfkostenvergoeding vervalt dan.

  Indien de toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix en de ploegendiensttoeslag (zie ploegenuren) samenlopen, wordt alleen de ploegendiensttoeslag uitgekeerd.

  Bron: artikel 40 en 49
   
 • Vergoeding overstaan
  Wanneer de werknemer voor zijn werk gedurende een weekend of een (buitenlandse) feestdag niet op zijn standplaats verblijft, terwijl er geen werkzaamheden verricht kunnen worden, dan krijgt de werknemer voor de extra kosten een vergoeding van € 21,40 bruto per dag.

  Bron: artikel 40
   
 • Beschikbaarheidsvergoeding
  De werknemer die zich beschikbaar moet houden voor werkzaamheden, heeft recht op een vergoeding van € 2,69 bruto per uur en € 21,52 per etmaal.

  Bron: artikel 42
 
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 3,5 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 68

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 3,5 adv-dagen per jaar. Deze dagen kan de werknemer opnemen in tijd.

Bron: artikel 68

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Diensturen op maandag t/m vrijdag boven de 220 uur (of 230 uur als dit door de werkgever is afgesproken) per betalingsperiode van vier weken, worden vergoed in vrije tijd. 

  Voor rijdend personeel in dubbelbemande voertuigen geldt een tijd-voor-tijdgrens van 240 uur per 4 weken. Bij afwisselend vervoer op enkel- en dubbelbemande voertuigen geldt een te berekenen norm tussen 220 en 240 uur (of 230 en 240 uur) per 4 weken. 

  ​Elk dienstuur boven de tijd-voor-tijdgrens geeft recht op één uur vrije tijd. De vergoeding in tijd wordt zoveel mogelijk in blokken van ten minste 3 dagen gegeven.

  Bron: artikel 30
   
 • De werkgever kan in overleg met de OR/personeelsvertegenwoordiging/individuele werknemer(s) een vrijwillige tijd voor tijd regeling op een lagere grens vaststellen dan de grens (220/230/240 uur), maar nooit lager dan 160 uur per betalingsperiode van 4 weken. Ook diensturen gemaakt op zaterdag kunnen in de vrijwillige tijd-voor-tijdregeling worden betrokken.

  Elk dienstuur dat wordt opgespaard in het kader van de vrijwillige tijd-voor-tijdregeling tussen 160 uur en de grens (220/230/240 uur) geeft recht op 1,3 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 30% van het uurloon.

  De zaterdaguren die worden opgespaard in het kader van de vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling geven recht op 1,5 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 50% op het  bruto uurloon.

  Bron: artikel 31

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

 

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: artikel 5.1

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De normale vakantie per jaar bedraagt:

Leeftijd                           Aantal dagen
16 jaar en jonger 28 dagen
17 en 18 jaar 26 dagen
19 t/m 44 jaar 24 dagen
45 t/m 49 jaar  25 dagen
50 t/m 54 jaar   26 dagen
55 t/m 59 jaar 27 dagen
60 jaar en ouder  28 dagen

 

Peildatum voor de leeftijd van de werknemer is 1 juli.

Bron: artikel 67

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op extra verlofdagen bij het bereiken van onderstaand aantal dienstjaren:

Aantal dienstjaren Extra verlofdagen
10 dienstjaren 25 dagen
15 dienstjaren 26 dagen
20 dienstjaren 27 dagen
25 dienstjaren 28 dagen
30 dienstjaren 29 dagen

 

Peildatum voor het aantal dienstjaren van de werknemer is 1 juli.

Bron: artikel 67

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 69

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Koningsdag
 • Eerste kerstdag
 • Tweede kerstdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar


Bron: artikel 32

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent één wachtdag bij ziekte, tenzij de ziekmelding rechtstreeks gevolg is van een bedrijfsongeval.

Bron: artikel 16.5

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een zieke werknemer krijgt 100% van het loon doorbetaald (70% wettelijke loondoorbetalingsverplichting + 30% aanvulling), tenzij er geen loondoorbetalingsverplichting is of de arbeidsongeschiktheid door de schuld of toedoen van de werknemer is veroorzaakt.

Als het dienstverband van de werknemer voordat hij ziek werd een jaar of langer heeft geduurd, dan is de maximale duur van de aanvulling 52 weken. Bij een kortere dienstverband is de aanvulling maximaal 13 weken.

Wanneer de werknemer meewerkt aan zijn reïntegratie en een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten waarin in ieder geval  een vergoeding voor fysiotherapie, psychologische hulp en de diëtistis is opgenomen, dan heeft de werknemer 104 weken recht op de aanvulling van het loon tot 100%.

Bron: artikel 16

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja. Een uitgebreide uitleg van deze regelingen lees je in artikel 65 en 66.

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.